Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne październik 2022

Tydzień pierwszy: To jestem ja.

Cele ogólne:

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Odtwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nauce pisania i czytania.

Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Utrwala nazwy części ciała.

Poznaje zapis graficzny swojego imienia.

Potrafi rozpoznawać i prawidłowo nazywać emocje: radość, smutek, złość, strach.

 

Tydzień drugi: Moja grupa.

Cele ogólne:

Różnicowanie prawej i lewej strony.

Ustalenie zasad obowiązujących w przedszkolu.

Wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu obowiązków dyżurnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Porusza się wg mapy skręcając w prawo lub lewo.

Rozumie konieczność przestrzegania ustalonych norm i zasad.

Zna i wymienia obowiązki dyżurnego.

 

Tydzień trzeci: Moja droga do przedszkola.

Cele ogólne:

Przygotowanie do programowania.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Poznanie pojazdów uprzywilejowanych i numerów alarmowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Prawidłowo odczytuje wybrane znaki graficzne.

Wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich.

Zna numery alarmowe oraz pojazdy uprzywilejowane.

 

Tydzień czwarty: Idzie jesień … przez las, park.

Cele ogólne:

Rozpoznawanie wybranych drzew po liściach i owocach, poznawanie ich budowy.

Rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennej.

Poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i prawidłowo nazywa wybrane drzewa, potrafi opisać ich budowę.

Wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego.

Wymienia podstawowe cechy kwadratu.

 

PiosenkaNiteczka do niteczki.”

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień.

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień.

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

to jesień u nas już mieszka!

I jarzębina w parku szumiącym.

To jesień u nas już mieszka!

Ref.: I wirujemy…

 

Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka,

stos kartofelków w polu daleko.

Jesień uśmiecha się lekko.

I słoneczniki niby żołnierze.

Jesień do tańca się bierze!

Ref.: I wirujemy…

 

Wiersz Witamy panią Jesień.

Idzie przez las pani Jesień, psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba, niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią, ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą, szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie, klaszczą, wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła, piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy ma humor ponury, maluje deszczowe chmury.

Tydzień pierwszy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

Cele ogólne:

Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody;

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Tydzień drugi: Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Cele ogólne:

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Tydzień trzeci: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Cele ogólne:

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Tydzień czwarty: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Cele ogólne:

Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

Wiersz: „W spiżarni” Maria Kownacka

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty
złoty miód w słoiku.
I cebula w wianuszku
i grzybki suszone
są główki kapusty
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

Piosenka „Zbieramy grzyby”

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Tydzień pierwszy: Warzywa i owoce

Cel ogólny:

Zachęcanie do obcowania z przyrodą i dostrzegania piękna darów natury,

zachęcanie do uważnego słuchanie wierszy i opowiadań,

zapoznanie z wybranymi owocami i warzywami różnymi zmysłami,

doskonalenie przeliczania.

Cele szczegółowe:

rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzyw

klasyfikuje i przelicza w dostępnym zakresie

poznaje znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

 

Tydzień drugi: W naszej grupie

Cel główny:

Dostrzeganie empatii w stosunku do innych osób,

zapoznanie z różnymi stanami emocjonalnymi,

rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki,

kształtuje umiejętność zgodnej i wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe:

odczytuje i nazywa emocje

stosuje zwroty grzecznościowe

rozumie potrzebę niesienia pomocy innym

 

Tydzień trzeci: : Co nam dają drzewa

Cel główny:

Zapoznanie ze znaczeniem roli drzew w życiu człowieka,

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych,

przestrzegania kolejności wypowiedzi,

spokojne oczekiwania na swoją kolej,

doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej

Cele szczegółowe:

rozpoznaje dary natury

nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych

tworzy pracę przestrzenną z materiałów naturalnych

 

Tydzień czwarty: Przygotowanie do zimy

Cel główny:

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy,

budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić,

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy

Cele szczegółowe:

buduje świadomość, że zwierząt nie wolno krzywdzić

podejmuje obserwację przyrodniczą dotyczącą życia zwierząt

rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku

 

Piosenka pt. ,,Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,
Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

 

Wiersz pt ,,Tak się nudziłem”

Tak się nudziłem, gdy byłem sam,

Teraz w przedszkolu kolegów mam.

Co dzień od rana czekam tej chwili,

Gdy będą ze mną koledzy mili.

Wspólna zabawa zawsze się uda

Już teraz nie wiem co to jest nuda.

Dobrze nam razem, słońce czy deszcz

Chodź do przedszkola bawić się też.

Tydzień pierwszy: Co słychać w przedszkolu?

Cele ogólne:

zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne;

kształtowanie schematu własnego ciała;

nawiązanie relacji rówieśniczych.

Cele szczegółowe:

wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat;

nazywa i wskazuje poszczególne części ciała;

bierze czynny udział w zabawach.

 

Tydzień drugi:  Jak być bezpiecznym?

Cele ogólne:

rozwijanie mowy;

poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania;

poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega;

uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia.

 

Tydzień trzeci: Jakie są moje supermoce?

Cele ogólne:

kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron;

rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;

rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo.

Cele szczegółowe

wymienia swoje mocne strony;

odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania;

wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów i podaje cechy przedmiotów, np. zapach, kolor.

 

Tydzień czwarty: Co się zmienia jesienią?

Cele ogólne:

poznawanie oznak jesieni;

poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca;

doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.

Cele szczegółowe:

wskazuje i podaje oznaki jesieni;

wymienia nazwy drzew, których liście ogląda: klon, kasztanowiec, przelicza liście; rozróżnia liście ze względu na kolor, wielkość i kształt;

na przerwę w muzyce recytuje rymowankę.

 

Piosenka „Nasze przedszkole” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

  1. Co dzień rano z moją mamą idę do przedszkola,

a tam na mnie już czekają Antek, Staś i Pola.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole,

jest dla mnie drugim domem.

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się.

To przedszkole jest wyjątkowe.

 

  1. A w przedszkolu moja pani zawsze uśmiechnięta.

I koledzy, koleżanki, zabawki, zajęcia.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole…

 

Wiersz „Dbam o zdrowie”.

Ruch to zdrowie, mówię wam.

Ja się na tym dobrze znam.

Skłony w przód, skłony w bok

i do przodu duży skok.

Iwona Fabiszewska

Tydzień pierwszy: Idzie jesień przed świat.

dostrzega piękno przyrody w najbliższym otoczeniu

rozwija wrażliwość estetyczną

współdziała w zespole

poszerza wiedzę na temat gatunków drzew

doskonali umiejętność przeliczania

rozwija poczucie rytmu

dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

 

Tydzień drugi: Jesienna przyroda.

poznaje warunki życia zwierząt

dostrzega zmiany w zachowaniu i wyglądzie zwierząt ze względu na porę roku

doskonali percepcje wzrokowo – słuchowo – ruchową

doskonali umiejętność liczenia

poznaje w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

rozwija sprawności manualne

 

Tydzień trzeci: : Koszyk Pani Jesieni.

poznaje pojęcie pracowitość

oraz jego znaczenie

doskonali percepcje słuchową

poznaje rodzaje owoców

kształtuje umiejętność liczenia i porównywania

rozwija poczucie rytmu

 

Tydzień czwarty: Skarby jesieni.

doskonali umiejętność klasyfikowania

poznaje zawód pszczelarza oraz życie pszczół

poznaje jaką rolę w życiu człowieka odgrywają rośliny i zwierzęta

poznaje i nazywa jesienne przetwory

wie jak należy się zdrowo odżywiać

doskonali motorykę małą i dużą

poznaje sposoby przygotowania się ludzi do zimy

 

Piosenka: „Malowała Jesień”

Słowa: D. i K. Jagiełłko

muz.: D. i K. Jagiełłko

 

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

 

Wiersz: ,,Jesienny pociąg”

Dorota Gellner

 

Stoi pociąg na peronie

– żółte liście ma w wagonie

i kasztany, i żołędzie

– dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg, sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półce, wśród bagaży,

leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem

pod ogromnym parasolem.

Zamiast kół kalosze ma,

za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!

Ktoś w wagonie drzwi uchylił

i potoczył w naszą stronę

jabłko duże i czerwone

 

Ruszać czas!

Tydzień pierwszy: W przedszkolu.

Cele ogólne:

Dostrzeganie korzyści płynące w z pobytu w przedszkolu.

Budowanie przyjaznej atmosfery w grupie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieli się swoimi doświadczeniami chętnie opowiada o swojej grupie.

Zna imiona kolegów i koleżanek, wita się z dziećmi i nauczycielem.

 

Tydzień drugi: Nasze przedszkole.

Cele ogólne:

Poznanie wartości ,,przyjaźni’’, wzmacnianie więzi grupowych.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia elementy przyjaźni..

Potrafi zgodnie współdziałać w zabawie.

 

Tydzień trzeci ;Jestem bezpieczny.

Cele ogólne:

Poznaje zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy.

Poznanie pracy policjanta.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi bezpiecznie poruszać się na chodniku.

Zna postać policjanta, rozpoznaje auto, podaje ,numer alarmowy.

 

Tydzień czwarty: Pomocna dłoń.

Cele ogólne:.

Poznaje wartości takie jak ;odwaga.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Wymienia bezpieczne zabawy.

 

 

Planeta dzieci – piosenka
sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

  1. Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy,

Na planecie dzieci serdecznie witamy.

Kocham, lubię, szanuję,

Mówię proszę, przepraszam, dziękuję.

Dzień dobry i do widzenia  –

Magicznymi słowami świat zmieniam.

Ref: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi do pytania.

Kto śniadanie grzecznie zjadał?

Na pytania odpowiadał?

Kto posegregował śmieci?

Ten jest przyjacielem dzieci.

 

  1. Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,

Lubię wiedzieć, co piszczy w trawie,

Szanuję, ludzi, zwierzęta, przyrodę,

Zmienić świat na lepsze dziś mogę.

 

Wiersz

 „Kto misiowi urwał ucho? No, kto? – pytam.
Cicho, głucho… Nikt się jakoś nie przyznaje.
Może jechał miś tramwajem?
Może upadł, biegnąc z górki?
Może go dziobały kurki?
Może Azor go tarmosił, 
urwał ucho, nie przeprosił?
Igła, nitka, rączek para, 
naprawimy szkodę zaraz!
O już sterczą uszka oba,
teraz miś się nam podoba”

                             Czesław Janczarski

 

 

Tydzień pierwszy: Jesień w sadzie.

Cel główny:

Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

Rozpoznawanie drzew owocowych: wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na pytania dotyczące treści utworów

stosuje określenie tyle samo

śpiewa piosenkę

lepi owoce z masy solnej

przestrzega ustalonych zasad

maluje palcem umoczonym w farbie

 

Tydzień drugi: Kolorowe  warzywa.

Cel główny:

Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

Rozróżnia warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu.

Cele operacyjne (dziecko):

nazywa wybrane warzywa

potrafi przyporządkować przedmioty do danej kolekcji

rozróżnia kontrasty dynamiczne  cicho – głośno

maluje liść kapusty i odbija go na kartce

rozwiązuje zagadki o warzywach

koloruje wyznaczoną powierzchnię

 

Tydzień trzeci: : Nasze rodziny

Cel główny:

Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek.

Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące utworu

liczy w zakresie trzech

porusza się w parach, ustawia się w kole

rysuje swoją rodzinę

uczestniczy we wspólnych występach

 

Tydzień czwarty: Domowi ulubieńcy

Cel główny:

Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat opieki nad kotami

segreguje sylwety kotów pod względem koloru futerka lub koloru kokardek

śpiewa piosenkę

wypełnia rysunek jamnika kawałkami wełny

 

Piosenka: „ Witaminowa piosenka”

sł. B.Szelągowska i muz. J. Pietrzak

Rośnie pomidor na krzaczku,

obok cebuli, buraczków.

Z każdym dniem bardziej czerwony

śpiewa zadowolony.

 

Ref. Czy ktoś wie, czy ktoś wie,

co w warzywach kryje się?

 

Rośnie ogórek przy ziemi,

obok ziemniaków, marchewki,

Z każdym dniem bardziej zielony

śpiewa zadowolony.

 

Ref. Czy ktoś wie, czy ktoś wie,

co w warzywach kryje się?

 

Wiersz: „Idzie kotek”

I.R. Salach

 

Idzie, idzie kotek mały,

doszedł do przedszkola.

Ola go znalazła w szatni

i przyniosła do nas.

 

Kotku mały, kotku szary,

możesz z nami zostać.

Jeść dostaniesz, pić dostaniesz,

krzywda cię nie spotka.

Tydzień pierwszy: Jesień w sadzie.

Cele ogólne:

Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin.

Poszerzenie wiedzy na temat jesiennych owoców.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje niektóre owoce dojrzewające jesienią,

Poznaje zwyczaje życia jeży,

Poznaje sposoby przechowywania żywności.

 

Tydzień drugi: Jesień w ogrodzie.

Cele ogólne:

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Poszerzenie wiedzy na temat jesiennych warzyw.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odróżnia, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią,

Klasyfikuje,

Rozpoznaje i nazywa części warzyw.

 

Tydzień trzeci: Jesienny krajobraz.

Cele ogólne:

Zapoznanie ze środowiskiem parku i lasu.

Rozwijanie empatii i odpowiedzialności.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poszerza słownik o pojęcia związane z ptakami,

Wyraża emocje,

Doskonali umiejętność przeliczania,

Utrwala informacje o skarbach jesieni.

 

Tydzień czwarty: Deszczowa pogoda.

Cele ogólne:

Poszerzanie informacji o zmianach zachodzących późną jesienią.

Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, co oznacza szaruga,

Nazywa kierunki w przestrzeni,

Wie, skąd biorą się kałuże,

Doskonali umiejętność pracy w parach.

 

Wiersz A. Frączek „Jedzie rowerek na spacerek”

Jedzie rowerek na spacerek

wiezie marchew, por, koperek.

Seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonów puszkę.

 

Po wertepach gna rowerek.

Skaczą: marchew, por, koperek.

Seler, groszek i pietruszka

oraz korniszonów puszka.

 

Nagle…

W dziurę wpadł rowerek!

Zgubił marchew, por, koperek.

Seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonów puszkę.

 

Wówczas zjawił się ratlerek.

Pożarł marchew, por, koperek.

Seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonów puszkę.

 

– To ja zmykam – rzekł rowerek –

Bo inaczej ten ratlerek

i mnie połknie. Na deserek.

 

Piosenka pt. „Jesienna wyliczanka”

Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne jabłka zaraz zjemy!

 

Ref.: Pysznych jabłek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy,

pyszne jabłko zjadasz ty!

 

Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

Pyszne gruszki zaraz zjemy!

 

Ref.: Pysznych gruszek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy,

pyszną gruszkę zjadasz ty!

 

Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne śliwki zaraz zjemy!

 

 

Tydzień pierwszy: „W przedszkolu”

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem.

Poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom.

Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie.

Wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Pozytywnie reaguje na nowe sytuacje i osoby.

Potrafi dokonywać oceny swojego zachowania w stosunku do przyjętych zasad i norm.

Zna zasady działania prostego aparatu fotograficznego.

Wypowiada się pełnymi zdaniami na temat wakacji.

 

Tydzień drugi: „Nasze przedszkole”

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów.

Poznawanie pracy architekta i urbanisty.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni.

Poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna i przestrzega zasad zgodnej zabawy i praw do korzystania z kącików.

Rozwija poczucie bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola.

Zna i nazywa narzędzia i przybory codziennego użytku.

 

Tydzień trzeci:„ Jestem bezpieczny”

Cele ogólne:

Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach.

Utrwalenie nazw figur geometrycznych.

Poznanie pracy policjanta oraz wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do funkcjonariuszy policji.

Poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie konieczność poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych (zebra).

Potrafi bezpiecznie posługiwać się pędzlem i farbami.

Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

Wie, na czym polega praca funkcjonariusza policji.

Zna znaki drogowe dotyczące pieszych.

 

Tydzień czwarty:  „Pomocna dłoń”

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym.

Poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Poznanie specyfiki pracy strażaka oraz sprzętu ratowniczego.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi i urządzeń.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak należy właściwie zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi osobami.

Zna numery alarmowe i wie, kiedy można z nich korzystać.

Potrafi przeprowadzić rozmowę w celu wezwania pomocy.

Właściwie reaguje i postępuje w różnych sytuacjach życiowych.

Pamięta o zasadach bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

 

Wiersz pt. „Do przedszkola idę sam” (I. Jabłońska – Gabrysiak)

Do przedszkola idę sam,

bo pięć lat już właśnie mam.

Mama mi buziaka da,

tata powie: „Cześć, hej, pa!”

Dziś tu poznam, kto to wie:

Anię,

może cyfry dwie?

Będę śmiać się cały dzień

i z humorem zupę zjem.

 

Piosenka pt. „Przedszkole – drugi dom”

Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

Tydzień pierwszy: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola,

Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

 

Tydzień drugi: W moim domu nie nudzi się nikomu

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych;

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

 

Tydzień trzeci: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowa i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia

 

Tydzień czwarty: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy;

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

 

Wiersz Kotek

Popatrzcie,

jak kotek się myje:

Jedną łapkę, drugą łapkę,

mordkę, nosek, szyję.

 

Potem myje brzuszek,

nie opuści uszek,

już nie wspomnę o ogonku,

bo ten umył na początku.

 

Nie chcę robić brzydkich plotek,

ale mógłby uczyć kotek,

jak się trzeba myć,

żeby czystym być.

 

Elżbieta Burakowska

 

Piosenka „Rodzina pięciolatka”

Jestem sobie pięciolatkiem,

brata mam bliźniaka,

starszą siostrę Małgorzatkę

oraz psa Dziwaka.

 

Piesek Dziwak kozły fika

jada kość starannie.

Czasem nagle w wodzie znika,

gdy go kąpię w wannie.

 

Na parterze mieszka dziadek,

babcia, mama, tata.

Strych zajmuje kot Niejadek;

on ma cztery lata.

 

Nas bliźniaków do przedszkola

odprowadza dziadek.

Żegna wszystkich babcia Jola,

Dziwak i Niejadek.

 

Lubię zimą, wiosną, latem

biegać z małą psiną,

płatać figle z moim bratem,

razem być z rodziną!

Tydzień pierwszy: Jesień w sadzie

Cele ogólne:

Poznanie litery O.

Poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią.

Rozwijanie umiejętności klasyfikacji.

Doskonalenie umiejętności przeliczania.

Cele szczegółowe:

Określa głoskę A w nagłosie i rozpoznaje zapis graficzny.

Rozpoznaje i zna nazwy owoców dojrzewających jesienią

Potrafi klasyfikować przedmioty według wskazanej cechy.

Potrafi przeliczać na liczmanach do 8.

 

Tydzień drugi: Jesień w ogrodzie

Cele ogólne:

Poznanie budowy roślin i warzyw.

Poznanie litery A.

Doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny.

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje i podaje nazwy części warzyw.

Określa głoskę A w nagłosie i rozpoznaje zapis graficzny.

Potrafi wyrażać troskę i udzielać wsparcia.

 

Tydzień trzeci: : Jesienny krajobraz

Cele ogólne:

Poznanie litery I.

Poznanie cyfry 2.

Cele szczegółowe:

Określa głoskę I w nagłosie i rozpoznaje zapis graficzny.

Zna cyfrę 2, rozpoznaje zbiory dwuelementowe.

 

Tydzień czwarty: Deszczowa pogoda

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności określania emocji.

Przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.

Poznanie litery E.

Poznanie cyfry 3.

Cele szczegółowe:

Zna podstawowe emocje, wie jak sobie z nimi radzić.

Zna zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.

Określa głoskę E w nagłosie i rozpoznaje zapis graficzny.

Zna cyfrę 3, rozpoznaje zbiory trzyelementowe.

 

Piosenka pt. „Jesienna wyliczanka”

 

  1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne jabłka zaraz zjemy!

 

Ref.: Pysznych jabłek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (×2)

pyszne jabłko zjadasz ty!

 

  1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne gruszki zaraz zjemy!

 

Ref.: Pysznych gruszek w koszu wiele…

 

  1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne śliwki zaraz zjemy!

 

Ref.: Pysznych śliwek w koszu wiele…

 

 

 

Wiersz pt.,, Kolorowe liście”

 

W naszym parku na jesieni,

od kolorów aż się mieni.

Gubią liście lipy, klony,

tu liść żółty, tam czerwony.

Lekki wietrzyk dmucha wieje,

miecie liście przez aleje.

– Co tam niesiesz powiedz Marku?

– Kolorowe liście z parku.