Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne listopad 2023

Tydzień pierwszy: Jesienne drzewa.

Cele ogólne:

Poznanie wybranych drzew liściastych.

Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje prawidłowo nazywa wybrane drzewa liściaste oraz kształt ich liści.

Uważnie słucha; wypowiada się na określony temat.

 

Tydzień drugi: Pada deszcz.

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności dobierania ubrania do pogody.

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Prawidłowo nazywa części garderoby; potrafi dobrać ubiór do warunków atmosferycznych.

Liczy w zakresie trzech; porównuje liczebność zbiorów.

 

Tydzień trzeci: Co robią zwierzęta jesienią?

Cele ogólne:

Zapoznanie ze sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy.

Rozwijanie sprawności manualnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie w jaki sposób jeż i wiewiórka przygotowują się do zimy.

Wykleja wełną, kulkami z bibuły lub kolorowym papierem ograniczoną przestrzeń.

 

Tydzień czwarty: Dbamy o zdrowie.

Cele ogólne:

Zapoznanie z pracą stomatologa.

Kształtowanie prawidłowej wymowy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, kto jest stomatolog i na czym polega jego praca.

Prawidłowo artykułuje słowa.

 

Piosenka Jesienna orkiestra

Na polanie w lesie już pożółkła trawa,

zaraz się rozpocznie jesienna zabawa.

Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra,

mały jeży podśpiewuje bum ta-ra-ra-ra. } bis

 

Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma,

Pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak.

Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra,

mały jeży podśpiewuje bum ta-ra-ra-ra. } bis

 

Wiersz: „Jeż” H. Zdzitowiecka

 

Krótkie nóżki, długi ryjek

ostre kolce ciało kryją.

A cóż to za groźny zwierz?

To jest jeż, malutki jeż.

Węszy noskiem w lewo, w prawo,

to pod listkiem, to pod trawą,

gdzie się kryje dobry łup.

Drepcze mały jeż tup, tup.

Drepcze poprzez lasu gąszcze,

łapie myszy, węże, chrząszcze …

Gdy zimowe przyjdą dni,

zagrzebany w liściach śpi.

Tydzień pierwszy: Kraina bezpieczeństwa

wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”

wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie

znajomość zasad bezpieczeństwa

znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować

znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli

znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa

doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym

utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać

znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie

 

Tydzień drugi: Polska naszym domem

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego

rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)

słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych

posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)

 

Tydzień trzeci: Deszczowa muzyka

rozumienie, jak działa termometr

rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody

przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych

rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)

poznanie obrazu graficznego głoski „k” oraz „K”

zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń

poznanie obrazu graficznego liczby „5”

zrozumienie obiegu wody w przyrodzie

 

Tydzień czwarty: W świecie emocji

posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych

opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w akceptowany społecznie sposób

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom

odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli)

 

Piosenka „Pan listopad”

 

Pan listopad gra na basie,

dylu, dylu, bum!

Na jesiennym graniu zna się,

trawką dotknął strun.

 

Ref. Wesoło gra muzyka,

pada deszcz.

Świerszcz za kominem cyka,

tańcz, gdy chcesz.

 

Pan listopad gra na bębnie,

bara, bara, bam!

Z deszczem kółka, równo pięknie

koncert daje nam.

 

Ref. Wesoło gra muzyka,

pada deszcz…

 

Pan listopad gra na flecie,

fiju, fiju, fiu!

Z liści złotych ma berecik,

a kubraczek z nut.

 

Ref. Wesoło gra muzyka,

pada deszcz…

 

 

Wiersz „Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

 

 

Tydzień pierwszy: Kraina bezpieczeństwa

Cele ogólne:

Doskonalenie prawidłowych nawyków i odruchów w sytuacjach zagrożenia

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

wymienia sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu

zna numery alarmowe

zna zasady przechodzenia przez jezdnię

 

Tydzień drugi: Polska naszym domem

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy patriotycznej

Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

rozpoznaje symbole narodowe i odnosi się do nich z szacunkiem

rozróżnia stronę prawą i lewą

 

Tydzień trzeci: Deszczowa muzyka

Cele ogólne:

Kształtowanie kompetencji przyrodniczych

Rozwijanie prawidłowej mowy

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne

rozumie jak działa termometr

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach logopedycznych

 

Tydzień czwarty: W świecie emocji

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych

Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

rozpoznaje i nazywa emocje innych

wyraża emocje za pomocą różnych środków artystycznych

 

Tydzień piąty: W świecie teatru

Cele ogólne:

Poszerzanie wiedzy na temat teatru

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

wie, jak należy zachować się w teatrze

zna słownictwo związane z teatrem; kurtyna, widownia, scena itp.

 

Piosenka „Serca biało-czerwone mamy”

Serca biało-czerwone mamy

Polskę bardzo kochamy.

Na mapie, nasz kraj odnajdziemy,

Stolicę- Warszawę pokażemy.

 

Ref:

Wznieśmy wysoko w górę nasze ręce,

Flagi pokażmy i nasze Polskie serce.

Biało-czerwone kolory dziś widzimy,

Bo Święto Polski obchodzimy.

 

Serca biało-czerwone mamy

Polskę bardzo kochamy.

Symbole Polski wymienić potrafimy

Hymn, godło, flagę dziś uczcimy.

 

Ref:

Wznieśmy wysoko w górę nasze ręce…

 

Wiersz „Polska” – Ryszard Przymus

Polska – to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

Polska – Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna.

Tydzień pierwszy: Jakie są moje obowiązki ?

Cele główne:

poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny ;

zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

wymienia obowiązki poszczególnych członków rodziny ;

wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne oraz deklaruje chęć pomocy w ich wykonywaniu;

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień drugi: Co powinienem wiedzieć o Polsce?

Cele główne:

określenie jak wygląda flaga Polski i co symbolizują kolory na fladze – biały i czerwony;

pokazywanie symboli narodowych;

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.

Cele szczegółowe:

wypowiada się prostymi zdaniami;

rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flaga) słucha hymnu polskiego;

uważnie obserwuje obrazki, dostrzega i zapamiętuje zmiany.

 

Tydzień trzeci Jaki jest mój kraj?

Cele główne:

budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich;

rozwijanie sprawności całego ciała;

rozwijanie mowy.

Cele szczegółowe:

z uwagą słucha legend

układa i wyklaskuje rytm, biega przy dźwiękach tamburyna;

wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji oraz opowiada na pytania związane z treścią legendy

 

Tydzień czwarty: Gdzie można zobaczyć Małą Niedżwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Cele główne:

zdobywanie informacji na temat gwiazd;

nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania;

rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele szczegółowe:

rozpoznaje i nazywa wybrane gwiazdy;

w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z jego treścią;

wykonuje przestrzenny model ufoludka, ozdabia go.

 

Piosenka „Polska to nasz kraj”(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

 

Ref.: Polska to nasz kraj,

    to ojczyzna nasza.

   Góry i morze, lasy i pola,

   i piękne polskie miasta / bis

 

Choć jesteśmy jeszcze mali,

zawsze o tym pamiętamy,

że nasz kraj to piękna Polska.

Bardzo, bardzo ją kochamy.

Ref.;

 

A na fladze biel i czerwień,

w godle dumny orzeł biały.

Nasz hymn narodowy znamy

i z powagą go śpiewamy.

 

Ref.;

 

Wiersz: pt. „Nasza Ziemia i planety” B. Szelągowska

 

Krążą planety, krążą po niebie,
Jakby tańczyły dokoła Słońca.
Blask od nich bije, tak jak od gwiazd,
A ich wędrówki nie widać końca.
Najbliżej Słońca pląsa Merkury.
Może to zmarzluch i grzać się lubi?
A za nim Wenus, Ziemia i Mars,
I Jowisz, co się wielkością chlubi!
Następny Saturn! Ależ ma pierścień!
A za nim Uran właśnie się schował.
Czy to już koniec? Jest jeszcze Neptun!
Czy na nim kończy się Mleczna Droga?
Piękny jest kosmos i taki wielki!
To tam latają srebrne rakiety.
Lecz najwspanialsza jest nasza Ziemia.
Nie ma piękniejszej od niej planety!

Tydzień pierwszy: Na starej fotografii.

podaje nazwy członków rodziny,

rozwija umiejętności udzielania odpowiedzi poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym,

rozwija samodzielność podczas wykonywania czynności samoobsługowych,

rozwija sprawność manualną,

doskonali umiejętność wokalne,

rozwija koncentracje uwagi i spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej

 

Tydzień drugi: Jesienna muzyka.

kształtuje umiejętność odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie,

kształtuje logiczne myślenie,

rozwija koordynacje wzrokowo – słuchowo – ruchową,

rozwija umiejętności matematyczne,

rozwija kreatywność i umiejętność

improwizacji,

wymienia i wskazuje nazwy ubrań,

wzmacnia mięśnie tułowia

 

Tydzień trzeci: Mali artyści.

podaje nazwy kolorów,

rozwija doznania sensoryczne,

kształtuje koncentracje uwagi,

rozwija sprawność manualna i małą motorykę,

rozwija relacje rówieśnicze oparte na uprzejmości i pomocy,

rozwija ekspresje twórczą

 

Tydzień czwarty: Ciepło i miło.

rozwija samodzielność w zakładaniu ubrań wierzchnich,

kształtuje poczucie rytmu i ekspresji muzycznej,

kształtuje słownik czynny,

rozwija szybkość, skoczność, zwinność,

rozwija pamięć słuchową

 

Piosenka: „Właśnie po to jest rodzina”

słowa: E. Stadtmüller

muz.: U. Borkowska

 

Lubię kiedy rano w kuchni

pachnie kawą i herbatą,

kiedy mama się uśmiecha

i żartuje sobie z tatą.

 

Ref. Właśnie po to jest rodzina:

mama, tata, siostra, brat,

by się raźniej, by się raźniej

wędrowało przez ten świat.

 

Lubię z tatą chodzić w góry,

droga kusi mnie nieznana,

a szczególnie, gdy wygodnie

jadę sobie „na barana”.

Ref. Właśnie po to jest rodzina…

 

Lubię z siostrą płatać figle,

lubię się pobawić z bratem.

Raz być smokiem, raz rycerzem,

Indianinem i piratem.

 

Ref. Właśnie po to jest rodzina…

 

 

 

Wiersz: ,,Deszczowe podróże” Gellner

 

Wszystkie kalosze,

te małe i duże,

wszystkie kalosze

kochają podróże.

Przechadzki po błocie,

spacerki, wycieczki,

gdy z nieba spadają

deszczowe piłeczki.

Gdy mokre są dachy

i w rynnie coś dzwoni,

a każda kropelka

jak srebrny pomponik,

to wszystkie kalosze,

te małe i duże,

ruszają przed siebie

w deszczowe podróże

 

Tydzień pierwszy: Nasza mała ojczyzna.

Cele ogólne:

Poznawanie naszej miejscowości.

Utrwalenie barw narodowych i hymnu Polski.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna zabytki Chojny.

Potrafi zaśpiewać hymn Polski, wie jak wygląda flaga i godło Polski.

 

Tydzień drugi: Mój dom – Polska.

Cele ogólne:

Poznawanie wybranych legend .

Poznaje wybitnych Polaków.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Umie opowiedzieć wybrane legendy.

Zna imiona znanych i sławnych Polaków.

 

Tydzień trzeci ;Moje hobby.

Cele ogólne:

Poznaje instrumenty muzyczne.

Poszerza wiedze na temat spędzania wolnego czasu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić instrumenty muzyczne.

Zna sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Tydzień czwarty: Ulubione zajęcia.

Cele ogólne:.

Poznaje zainteresowania kolegów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie ,czym można się zainteresować.

Poznaje właściwości powietrza.

 

,,Hymn Polski” Józef Wybicki

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

 1. Jak Czarniecki do Poznania
  Po szwedzkim zaborze,
  Dla ojczyzny ratowania
  Wrócim się przez morze.

 

Wiersz: ,,Kto ty jesteś” Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 

 

 

Tydzień pierwszy: Domy i domki.

Cel główny:

Poznawanie na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy.

Cele operacyjne (dziecko):

stosuje określenia duży – mały, wysoki – niski

posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech

odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce

stosuje nazwy: pokój, przedpokój, łazienka, kuchnia

segreguje obrazki przedmiotów według przynależności do danego pomieszczenia

układa obrazek według wzoru

ilustruje treść opowiadania ruchem

 

Tydzień drugi: Urządzenia elektryczne.

Cel główny:

Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego i zasad ich działania.

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.

Cele operacyjne (dziecko):

rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne

wie do czego służą wybrane urządzenia elektryczne

stosuje słowo para

rozwiązuje zagadki

reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki ciche i głośne

wyklaskuje rytm piosenki

rysuje po śladach

odpowiada na pytania dotyczące wiersza

wykonuje telewizorek z pudełka po zapałkach i kolorowego papieru

 

Tydzień trzeci: A deszcz pada i pada…

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia nazwy rzeczy które nosimy gdy jest deszczowa pogoda

segreguje według wielkości lub kolorów

odtwarza podaną melodię

rysuje po śladzie i koloruje dokładanie poszczególne części parasola

porusza się rytmicznie przy muzyce

tworzy kompozycje z papierowych kropli deszczu

ubiera się samodzielnie

mówi wyraźnie

 

Tydzień czwarty: Dbamy o zdrowie.

Cel główny:

Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa i nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów i słodkich napojów).

Dbanie o higienę przez: codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, .

Cele operacyjne (dziecko):

dba o czystość

wymienia nazwy zdrowych produktów

określa, ile to jest o jeden więcej/o jeden mniej od podanej liczby

śpiewa piosenkę

wycina elementy z kolorowego papieru i je nakleja

opowiada historyjkę

wie dlaczego powinno się dbać o zęby

 

Piosenka: „Porządki”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 

Lubię czystość, wiec porządek

W swym pokoju zawsze mam;

książki, misie, samochody,

każda rzecz swe miejsce ma.

 

Ref. Co dzień rano łóżko ścielę

i podlewam kwiatki

pozamiatam, poodkurzam,

posprzątam zabawki.

 

Jak to miło, gdy mój pokój

od rana czystością lśni;

nie potrzeba dużo pracy,

by porządek zawsze był.

 

Ref. Co dzień rano łóżko ścielę

i podlewam kwiatki

pozamiatam, poodkurzam,

posprzątam zabawki.

 

Wiersz: „Myj zęby”

B.Forma

 

Każde dziecko dobrze wie,

że gdy ktoś cukierki je,

dziury w zębach ciągle miewa,

żadna plomba mu nic nie da.

 

Dobrą szczotkę zawsze miej,

mycie zębów powierz jej.

Niech wciąż dobrze je szoruje,

zabezpiecza, konserwuje.

 

My jesteśmy zęby twoje,

precz cukierki, ciastka, kremy,

masz dbać o nas całe życie,

psuć się więcej już nie chcemy.

 

 

 

Tydzień pierwszy i drugi: Mała i duża ojczyzna.

Cele ogólne:

Rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych.

Poszerzanie słownika czynnego.

Rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna pojęcia: mała ojczyzna, mapa, wspólnota.

Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej.

Rozpoznaje literę „m” oraz cyfrę 4.

 

Tydzień trzeci: W świecie wyobraźni.

Cele ogólne:

Wprowadzenie pojęcia: wyobraźnia.

Doskonalenie współpracy w parach.

Kształtowanie empatii.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozwija umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.

Potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej.

Rozpoznaje literę „t”.

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy.

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt.

Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę.

Poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna zasady zachowania się w lesie.

Czerpie radość z obserwowania przyrody.

Potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

Tydzień piąty: Nasze ciało.

Cele ogólne:

Rozwijanie tężyzny fizycznej.

Nabywanie wiadomości na temat części ciała oraz roli niektórych organów.

Zdobywanie informacji dotyczących zmysłów i narządów zmysłów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna części ciała.

Wie, jakie są zasady utrzymania higieny jamy ustnej.

Poznaje zasady zdrowego stylu życia.

 

 

Piosenka :„Dom nasz, Polska”

 1. Dom, rodzina i przedszkole –

to Ojczyzna moja mała.

Dalej jest Ojczyzna duża,

ukochana Polska cała!

Ref. Czy to miasto

czy to wioska,

dom nasz ma

na imię Polska!

 

 1. Tutaj wiodą dróżki polne,

Tutaj parki z alejkami.

Tutaj domki i wieżowce –

jedno słońce nad głowami!

Ref. Czy to miasto…

 

 1. Biel i czerwień, dobrze wiemy,

to są barwy narodowe.

A Ojczyzny naszej godło?

To jest piękny biały Orzeł!

Ref. Czy to miasto…

 

 1. Nad wioskami, nad miastami

fruną nuty z piosenkami.

Czy to tak śpiewają ptaki?

Nie, nie, nie! To przedszkolaki!

Ref. Czy to miasto…

 

Wiersz:Mała wiewióreczka” – S. Szuchowa

Miała ruda wiewióreczka spiżarni sześć.

Mogła sobie całą zimę skakać i jeść.

Miała dziuplę bardzo ciepłą, mięciutki liść.

Mogła sobie w niej orzeszki spokojnie gryźć.

Dobrze umie wiewióreczka o dom swój dbać.

Może nakryć się ogonkiem i smacznie spać.

 

 

Tydzień pierwszy: Nasza mała ojczyzna

Cele ogólne:

Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny.

Budzenie zainteresowania własną miejscowością.

Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata.

Przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania innym osobom.

Poznawanie ważnych miejsc i osób dla danej miejscowości; roli i znaczenia instytucji publicznych.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcia: miłość do ojczyzny, ważna osoba, regiony Polski.

Zna nazwę, ważne miejsca i ulice w swojej miejscowości.

Zna własny adres zamieszkania i wie, że nie wolno go podawać osobom obcym.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

 

Tydzień drugi: Mój dom – Polska

Cele ogólne:

Budzenie zainteresowania historią państwa polskiego.

Poznawanie symboli narodowych Polski,

Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie; poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”.

Poznawanie różnych krajobrazów występujących w Polsce.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna symbole narodowe Polski: flag, godło, hymn narodowy.

Nazywa dawne i obecną stolice Polski.

Wie, skąd pochodzi nazwa naszej stolicy.

Poznaje najważniejsze zabytki i miejsca w Warszawie.

 

Tydzień trzeci: Moje hobby

Cele ogólne:

Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Poznawanie zachowań, nawyków i sposobów właściwej opieki nad zwierzętami domowymi.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych.

Rozwijanie myślenia operacyjnego.

Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia znaczenie pojęć: pomysłowość, mój piesek.

Wie, jak opiekować się zwierzętami domowymi.

Przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

 

Tydzień czwarty: Ulubione zajęcia

Cele ogólne:

Poznawanie zainteresowań kolegów i koleżanek oraz znanych osób.

Poznawanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność.

Poznawanie cech wiatru.

Poznawanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania.

Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów.

Zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie – zanieczyszczenie środowiska.

Obserwuje zmiany podczas zabawy badawczej.

Podejmuje próby wyjaśniania zaobserwowanych zmian.

 

Wiersz: „O warszawskiej Syrence” Anna Paszkiewicz

Przepiękna syrenka po Wiśle pływała,

cudowne piosenki nocami śpiewała.

Aż kiedyś rybacy swą sieć zarzucili

i w blasku księżyca syrenę złowili.

Za złoto swą zdobycz wymienić pragnęli,

więc mocno związali, na brzeg wyciągnęli.

Lecz kiedy najmłodszy pilnował jej nocą

zlitował się nad nią i przyszedł z pomocą.

Uwolnił syrenkę, a ta, nim uciekła,

w podzięce swą pomoc dozgonną przyrzekła.

Dziś stoi nad Wisłą i miecz trzyma w dłoni.

Gdy przyjdzie czas próby, Warszawę obroni.

 

Mały Polak, przedszkolak” sł.: Marlena Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz

 

Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem, godłem jej.

 

Ref.: A ja jestem przedszkolak,

mały Polak, przedszkolak. (x2)

 

Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

 

Ref.: A ja jestem…

 

Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

 

Ref.: A ja jestem…

 

Polska moim domem, domem jest,

który w sercu zawsze, zawsze mam.

Tydzień pierwszy: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

Rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Tydzień drugi: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

Budowanie prostych konstrukcji latających;

Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

Tydzień trzeci: : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych

 

Tydzień czwarty: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

Tydzień piąty: W naszym magicznym kręgu

Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego

Odgrywa role w zabawach dramowych

Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe

Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni

Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie

 

Piosenka „Mały Polak, przedszkolak” 

Polska moim domem, domem jest. 

Biały orzeł godłem, godłem jej. 

Polska moim domem, domem jest. 

Biel i czerwień flaga, flaga ma. 

Polska moim domem, domem jest. 

Tutaj moi bliscy, bliscy są. 

Polska moim domem, domem jest, 

Który w sercu zawsze, zawsze mam. 

 A ja jestem przedszkolak , 

Mały Polak, przedszkolak!!! 

 

Wiersz „ Barwy Ojczyste“

 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

biel –  serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

Cz. Janczarski

Tydzień pierwszy: Jesień wokół nas

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy o na temat jesieni

Rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie

Cele szczegółowe:

Wie jak rozprzestrzeniają się wirusy i bakterie

Potrafi dbać o własne zdrowie

Wie czym charakteryzuje się jesienny krajobraz

 

Tydzień drugi: Mała i duża ojczyzna

Cele ogólne:

Rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego

Poznanie litery M

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje głoskę M w nagłosie i jej zapis graficzny

Czyta globalne sylaby: MO, MA, MI, ME

Odtwarza rytmy za pomocą instrumentów

 

Tydzień trzeci: W świecie wyobraźni

Cele ogólne:

Poznanie litery T

Poznanie cyfry 4

wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia” i kształtowanie empatii

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje głoskę T w nagłosie i jej zapis graficzny

Zna zapis graficzny cyfry 4 i przelicza do 4

Potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia, rozpoznaje emocje innych osób

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Cele ogólne:

Poznanie litery D

Poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski

Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje głoskę E w nagłosie i jej zapis graficzny

Zna nazwy ptaków odlatujących z Polski

Wie jak pomagać zwierzętom zimom

 

Tydzień piąty: Nasze ciało

Cele ogólne:

Poznanie części ciała i roli niektórych organów

Poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów

Poznanie litery Y

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje głoskę Y w i jej zapis graficzny

Zna części ciała i ich podstawowe funkcje

Wie jak działają ludzkie zmysły

 

Piosenka: Polska to mój kraj

 

Polska – to mój kraj

W Polsce jest mój raj

Kocham Polskę całym sercem

Kocham Polskę więcej, więcej!

 

 1. Polska to tradycje

Polska to są święta

Polska to rodzina

Zawsze uśmiechnięta.

 

Ref. Polska to mój kraj… 2x

 

 1. Polska to Warszawa

Polska to Syrenka

Polska to są ludzie

I również zwierzęta.

 

Ref. Polska to mój kraj… 2x

 

 1. Polska to jest morze

Polska to są chmury

Polska to niziny

Wyżyny i góry.

 

Ref. Polska to mój kraj…

 

 

Wiersz: Polska

Elżbieta H. Krystek-Jones

Mam na swoim biurku globus kolorowy.
Opowie o krajach, chociaż nie zna mowy.
Poszukaj w Europie krainy znaczonej
barwami koloru: żółtej i zielonej.
 
Ciągnie się od Karpat – to skaliste góry,
aż do morza Bałtyk. Popatrz więc do góry.
Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą.
To są piękne rzeki. Mają wodę modrą.

Cudowne Mazury kuszą swą urodą
i Kraina Jezior z przeźroczystą wodą.
W swym rodzinnym kraju papież często gościł.
To jest nasza POLSKA! Nie mam wątpliwości.