Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne maj 2023

Tydzień pierwszy: Moja ojczyzna.

Cele ogólne:

Utrwalanie znajomości symboli narodowych oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Poznanie ważniejszych i charakterystycznych miejsc w Warszawie.

Poznanie różnych miejsc w Polsce.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna i potrafi opisać symbole narodowe; wie, jak nazywa się jego kraj i mieszkańcy oraz potrafi wskazać go na mapie.

Wie, co oznacza słowo stolica; rozpoznaje herb Warszawy oraz jej charakterystyczne miejsca.

Docenia piękno swojego kraju; poznaje różne miejsca i wybrane legendy z nimi związane.

 

Tydzień drugi: Moja miejscowość, mój region.

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania; kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

Rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania; wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważne instytucje.

Uczestniczy w zabawach słownikowych i gramatycznych; doskonali spostrzegawczość wzrokową układając puzzle, wyszukując różnice między obrazkami, itp.

 

Tydzień trzeci: Łąka w maju.

Cele ogólne:

Wielozmysłowe poznanie łąki wiosną.

Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Ogląda, wącha kwiaty; słucha różnych odgłosów na łące; opisuje swoje wrażenia.

Wymienia charakterystyczne cechy łąki oraz jej mieszkańców; poznaje ogólną budowę kwiatu.

 

Tydzień czwarty: Święto rodziców.

Cele ogólne:

Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.

Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej z rodzicami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opisuje rolę rodziców w swoim życiu; podaje informacje na ich temat.

Okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek; przygotowuje dla nich niespodzianki(prezenty, przedstawienie)

 

PiosenkaM jak mama, t jak tata.”

 

Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

 

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!

 

Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

 

Ref.: M jak mama, t jak tata…

 

Wiersz E. Stadtmüller „Kim jesteś?”

Czy wiesz, kim jesteś?

– To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

– Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

– biało-czerwone.

Ojczyste godło

– orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

mazurka dźwięki

no i stolica

– miasto syrenki.

I jeszcze Wisła,

co sobie płynie:

raz po wyżynie,

raz po równinie,

i mija miasta

prześliczne takie…

Już wiesz, kim jesteś?

– Jestem Polakiem.

Tydzień pierwszy: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Cele ogólne:

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.

Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).

Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne

Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.

Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

Tydzień drugi: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Cele ogólne:

Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.

Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

 

Tydzień trzeci: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych
i konstrukcyjnych.

 

Tydzień czwarty: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Cele ogólne:

Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków
i związanych z tym obowiązków.

Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia
i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich
w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.

Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

 

Wiersz „Laurka” R. Pisarskiego

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka co ma złote pióra

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj Mamusiu moja miła

sto lat albo dłużej!

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie nich Ci służy.

 

Piosenka „Tęcza nad łąką”

Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! } bis

 

 Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

Tydzień pierwszy: Patriotyczny Maj

Cel ogólny:

Rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami.

Poszerzanie wiedzy na temat Polski.

Poznaje symbole narodowe.

Cele szczegółowe:

utrwalenie znajomości symboli narodowych

poznanie znaczenia wyrażeń „mała ojczyzna” i „duża ojczyzna”

utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania

poznanie wybranych legend polskich

wzbogacenie wiedzy na temat Warszawy

 

Tydzień drugi:  Europa wita nas

Cel główny:

Poszerza wiedzę na temat Europy,  poznaje sąsiadujące z nami kraje.

Budowanie szacunku do ojczyzny oraz Europy

Cele szczegółowe:

poznanie symboli Unii Europejskiej

zdobywanie wiedzy na temat niektórych krajów Europy i ich zabytków

 poznanie i degustowanie owoców z krajów śródziemnomorskich

rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

Tydzień trzeci:  Kolorowa wiosna

Cel główny:  

Nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy z przestrzeganiem zasady słuchania,

nabywanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej,

dostrzeganie piękna przyrody

Cele szczegółowe:

tworzy zdania proste i złożone, poznaje świat za pomocą zmysłów

wie jak ważna jest przyroda, zna sposoby zakładania upraw roślin

zna owady, wie jak ważną rolę odgrywają dla przyrody

 

Tydzień czwarty:  Moja rodzina

Cel główny:

Wdrażanie do uważnego słuchania, nabywanie wiedzy na temat swojej najbliższej rodziny.

Wzmocnienie więzi rodzinnych

Cele szczegółowe:

wypowiadanie się na temat swojej rodziny

rozumienie konieczności pomagania w pracach domowych

poznanie sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną

 

 

Wiersz: Dla mamy

Ze wszystkich kwiatów świata
Chciałbym zerwać … słońce.
I dać je potem Tobie,
Złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko,
Ale się nie martw, mamo,
Narysowałem drugie.
Teraz Cię wycałuję,

jak mogę najgoręcej,
Bo tak Cię kocham, mamo.
Że już nie można więcej.

 

Piosenka “Super mama”

 

Ref: Super mama Super mama Super mama moja mama!

 

Moja mama najlepsza jest Bohatersko opiekuje się

Uśmiechem wita każdy dzień Bawi się ze mną i tuli mnie

 

Ref: Super mama Super mama Super mama moja mama!

 

Najpiękniejsza moja mama W sukience tańczy roześmiana

Codziennie miła i wesoła Śpiewa ze mną rock and rolla

 

Ref: Super mama Super mama Super mama Moja mama!

 

Wieść się niesie niesłychana Mamę kocham już od rana

Kiedy robi mi śniadania I kiedy kładzie mnie do spania

 

Ref: Super mama Super mama Super mama Moja mama

Tydzień pierwszy: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

Cele główne:

ustalanie kolejności zdarzeń (np: teraz, wcześniej, później);

rozbudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w Europie;

utrwalenie wiadomości na temat cech charakterystycznych dla miasta i dla wsi.

Cele szczegółowe:

bierze czynny udział w zabawach;

rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w Europie które warto odwiedzić;

wymienia cechy charakterystyczne dla zabudowy miejskiej i zabudowy wiejskiej.

 

Tydzień drugi: Czyim domem jest łąka ?

Cele główne:

poszerzanie doświadczeń plastycznych;

rozwijanie sprawności ruchowej;

poznawanie właściwości miodu.

Cele szczegółowe:

maluje łąkę za pomocą techniki malowania tiulem;

aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

bierze aktywny udział w zabawach badawczych, opisuje właściwości miodu, układa obrazki historyjki według właściwej kolejności.

 

Tydzień trzeci: Czego życzę rodzicom?

Cele główne:

rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą drugiej osoby;

rozwija logiczne myślenie;

zachęcanie do dbałości o utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Cele szczegółowe:

z uwagą przygląda się drugiej osobie, opisuje jej wygląd za pomocą określeń przedmiotowych;

rozwiązuje różnego typu zagadki-rozpoznaje i nazywa aktywności, które może podejmować z rodzicami;

aktywnie uczestniczy w zabawach.

 

Tydzień czwarty: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Cele główne:

rozwijanie umiejętności manualnych;

kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych;

rozwijanie aktywności twórczej.

Cele szczegółowe:

wypowiada się o kosmosie na podstawie obrazków;

z szacunkiem i zrozumieniem wypowiada się na temat osób niepełnosprawnych, deklarując niesienie im pomocy;

wymyśla nowy język i porozumiewania się nim.

 

Piosenka ,,Bal na łące”

1.Kiedy świeci słoneczko

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

 

Ref.; Dylu, dylu już grają

grube bąki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę

sapią przy tym troszeczkę.

 

  1. A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki,

i czekają na walca aby tańczyć na palcach.

 

Wyliczanka „palce do palców”

Gdy się rączki spotykają (dotykamy dłońmi rączek dziecka)

to od razu się witają (pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy)

Gdy się kciuki spotykają (dotykamy kciukami kciuki dziecka)

to od razu się witają (pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy)

Gdy się palce spotykają (dotykamy palcami palców dziecka)

to od razu się witają (pocieranie, ściskanie, przybicie piątki lub całus).

Tydzień pierwszy: Książka mój przyjaciel

kształtowanie szacunku do książek,

rozumienie roli książki w życiu codziennym,

poznanie różnych rodzajów książek,

rozwijanie słownika czynnego, pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik,

rozwijanie małej motoryki

wprowadzenie liczby 0, działania praktyczne z liczbą,

rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia.

 

Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy

poznawanie roli książki w życiu codzienny oraz kształtowanie szacunku do książek,

poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej,

poznanie pojęcia morał,

rozwijanie słownika czynnego,

rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,

czytanie globalne wyrazu łapa – zapoznanie z literą Ł,ł

poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym,

przewidywanie następstw wydarzeń.

 

Tydzień trzeci: Rodzina razem się trzyma

kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny,

kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

czytanie globalne wyrazu hak – zapoznanie z literą H,h

rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia

radzenie sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny,

rozpoznawanie emocji innych, rozwijanie empatii.

 

Tydzień czwarty: Ja i moi bliscy

kształtowanie wartości jaką jest miłość do członków swojej najbliższej rodziny – wzmacnianie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną,

okazywanie najbliższym uczucia szacunku i miłości (formułowanie życzeń dla mamy i taty),

rozwijanie słuchu fonematycznego,

czytanie globalne wyrazów: mama, tata.

 

 

Wiersz: „KSIĄŻKA”

Anna Kamieńska

 

Czemu książka stoi niema?

Może o czym mówić nie ma?

Jej literek czarne rządki

smutne jak jesienne grządki.

Czemu taka nudna, pusta,

jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

niema książka przemówiła

I gadała i śpiewała,

czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,

ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:

nauczyliśmy się czytać.

 

 

Wiersz : „SKARGA KSIĄŻKI”

Jan Huszcza

 

Jestem książką z dużej szafy.

Wszyscy mówią, żem ciekawa,

więc mnie ciągle ktoś pożycza,

lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki,

ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,

Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,

trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce

Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,

ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,

dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować,

to się na klucz zamknę w szafie

 

Piosenka: „RODZINA”

W jednym domu mieszka razem wesoła rodzinka:

mama, tata, brat i siostra i …kudłata świnka!

Dziadek z babcią, kotek Mruczek, ciocia oraz wujek

i kuzynka piegowata, co wciąż hałasuje.

     

Ref: Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma

bo wiąże ją miłości nić,

tej nici nie przerwie nic.

 

Kuzyn z żoną i bliźnięta (prawie identyczne!) –

Pełna chata! Ale razem jest nam fantastycznie!

 

Ref: Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma

bo wiąże ją miłości nić,

tej nici nie przerwie nic.

 

Tydzień pierwszy: Rodzina trzyma się razem.

Cele ogólne:

Rozumie znaczenia słowa ,,Rodzina’’.

Poznanie zalety rodzinnej więzi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia członków rodziny.

Wie na czy polega rodzinne spędzanie wolnego czasu.

 

Tydzień drugi: Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:

Poznaje role rodziny i jej członków.

Ukazanie piękna bycia częścią rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia role jakie potrzeby spełnia rodzina.

Wie, jak okazać szacunek dla członków rodziny.

 

Tydzień trzeci ;Lato – czas zabawy.

Cele ogólne:

Poznaje oznaki lata.

Rozumie słowo ,,tolerancja’’.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Uważnie obserwuje przyrodę.

Rozumie znaczenie słowa ,,tolerancja’’ w życiu codziennym.

 

Tydzień czwarty: Kolorowe lato.

Cele ogólne:.

Poznaje zwierzęta żyjące na łące.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna letnie krajobrazy.

Opowiada o swoich planach na letnie zabawy.

 

Wiersz: Kto ty jesteś? Polak mały…

 

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.

– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?
– Mą Ojczyzną.

– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę!

– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.

– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 

Władysław Bełza

 

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„Mazurek Dąbrowskiego”
Słowa: Józef Wybicki


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz …


Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.


Marsz, marsz …


Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.


Marsz, marsz …

 

Tydzień pierwszy: Muzyka jest wszędzie.

Cel główny:

Nauka i śpiewanie prostych piosenek.

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

posługuje się zwrotami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej

porusza się rytmicznie przy muzyce

wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw

naśladuje dźwięki wydawane przez przedmioty i zwierzęta

powtarza rymowankę za nauczycielem

 

Tydzień drugi: Polska mój dom.

Cel główny:

Poznawanie swojej miejscowości.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat swojego domu

porusza się pod dyktando nauczyciela

wystukuje rytm refrenu

wykonuje flagę Polski

wie, ze stolicą Polski jest Warszawa

 

Tydzień trzeci: Łąka wiosną.

Cel główny:

Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.

Cele operacyjne (dziecko):

liczy w zakresie czterech i więcej

porusza się rytmicznie przy muzyce

koloruje o rysunek ula

opowiada historyjkę

rozpoznaje i nazywa niektóre kwiaty łąkowe

rozpoznaje i nazywa niektóre owady łąkowe

dzieli na sylaby za nauczycielem

skacze jak żabka

nazywa części rośliny

 

Tydzień czwarty: Święto Rodziców.

Cel główny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie.

Podawanie informacji na temat swojej rodziny.

Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania całym zdaniem

prezentuje własne umiejętności: śpiewa piosenki, recytuje wiersz

rytmizuje tekst

zna imiona swoich rodziców

wie jaki zawód wykonują rodzice

rysuje portret mamy i taty

koloruje rysunek

używa zwrotów grzecznościowych

dostrzega rytm i kontynuuje go

porównuje liczebność zbiorów

 

Wiersz: „Zielone żabki”

E.Stadtmuller

 

Zielone żabki

nad zielonym stawem

urządziły sobie

zieloną zabawę.

 

W zielone się listki

ślicznie wystroiły
i w zielonej trawie

walczyka tańczyły.

 

A kiedy pod wieczór

były już zmęczone,
to z pasikonikiem
zagrały… w zielone.

 

Piosenka: „Powiedziała mi to lala”

słowa i melodia: autor nieznany

 

Powiedziała mi to lala
I powiedział mi to miś
Nie zapomnij, że w przedszkolu
Mamy święto mamy dziś

Nie martw się kosmaty misiu
I laleczko nie martw się
Ja pamiętam o tym dobrze
Każde dziecko o tym wie.

 

Ref.: Bo święto mamy jest raz w roku
Tylko raz, tylko raz
Czekałam na nie niecierpliwie
Długi czas długi czas /2x

 

Ucieszyła się laleczka

i ucieszył się też miś
Że pamiętam o swej mamie
I o świecie które dziś

Nie zapomnę nawet wtedy
Kiedy minie wiele lat
Bardzo kocham swoją mamę
Bez niej nie istnieje świat.

 

Ref.: Bo święto mamy jest raz w roku…

 

 

.

 

Tydzień pierwszy i drugi: Majowe święta.

Cele ogólne:

Utrwalenie symboli narodowych.

Kształtowanie poczucia przynależności do narodu.

Rozbudzanie postawy patriotycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić symbole narodowe.

Zna legendy o początkach państwa polskiego.

Rozwija umiejętność przełamywania nieśmiałości.

 

Tydzień trzeci: Od pomysłu aż po dach.

Cele ogólne:

Zapoznanie z zawodami osób zajmujących się budowaniem.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wyciągać oraz formułować wnioski.

Wymienia zawody osób zajmujących się budowaniem.

Rozwija umiejętności konstrukcyjne.

 

Tydzień czwarty: Święto rodziny.

Cele ogólne:

Rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych.

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Utrwala nazwy emocji.

Czerpie przyjemność z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi upominkami.

Doskonali umiejętność współpracy w grupie.

 

Tydzień piąty: Jak powstaje…?

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów.

Ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odczuwa radość ze wspólnej zabawy.

Wzmacnia wiarę we własne siły i możliwości.

Zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych.

 

Piosenka – „Rodzinka na 102”

 

Babcia opowiada bajki,

dziadek dym wypuszcza z fajki.

Mama obiad nam gotuje,

tata meble reperuje.

 

Siostra na pianinie gra,

czasem mnie też pograć da.

A poza tym mam dwa psy.

A co w domu robisz ty?

 

Moja babcia i mój dziadek,

moja mama i mój tata,

moja siostra oraz ja –

to rodzinka na 102!

 

Wiersz „Barwy Ojczyste” – Czesław Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

 

Tydzień pierwszy: Książka – mój przyjaciel

Cele ogólne:

Poznanie różnych rodzajów książek oraz kształtowanie szacunku do nich.

Rozumienie roli książki w życiu codziennym.

Poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik.

Poznawanie świata różnymi zmysłami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie szacunek do książek, autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka.

Opowiada (na podstawie ilustracji), jak należy się zachować w bibliotece.

Podsumowuje wiedze dotyczącą znajomości powstawania książek i miejsc ich dystrybucji.

 

Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy

Cele ogólne:

Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej oraz pojęcia morał.

Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia.

Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Przewidywanie następstw wydarzeń.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie morał.

Ogląda i opisuje wygląd różnych książek, sprawdza ich zawartość.

Rozpoznaje bajowe postacie, podaje tytuły bajek z których pochodzą.

Segreguje obrazki bajkowych bohaterów (na złe i dobre postacie), kierując się emocjami, które w nim wywołują.

 

Tydzień trzeci: Rodzina razem się trzyma

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny.

Poznanie roli poszczególnych członków rodziny.

Rozwijanie obserwacji i wyciągania wniosków.

Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opowiada, co czuje, gdy spotyka członków swojej rodziny w różnych sytuacjach, nazywa emocje.

Opowiada o swojej rodzinie: określa liczbę jej członków, mówi, co lubi robić z mamą, a co z tatą…

Formułuje propozycje życzeń dla rodziców z okazji ich święta.

Wyjaśnia pojęcie miłość do rodziców.

 

Tydzień czwarty: Ja i moi bliscy

Cele ogólne:

Poznanie roli rodziny w życiu każdego z ich członków.

Ukazanie piękna bycia częścią rodziny.

Ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie.

Kształtowanie wartości dotyczącej wyrażania miłości do członków swojej najbliższej rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Układa model własnej rodziny, korzystając z sylwet, przelicza jej członków.

Wypowiada się na temat swojej rodziny, wymienia jej bliższych i dalszych członków.

 

Piosenka pt. „Każdy ma kogoś bliskiego” (sł. Agnieszka Borowiecka, muz. Agata Babicz)

 

Jestem małym przedszkolakiem,

butów nie zawiążę sam,

lecz gdy mama mi pomoże,

potem sobie radę dam.

 

Ref. Każdy z nas,

co do jednego,

obok ma kogoś bliskiego.

Tata, mama, brat czy siostra.

Dzięki nim wszystkiemu sprostam.

 

Kiedy boję się ciemności

i nie mogę w nocy spać,

tata wie, jak mnie pocieszyć.

Tysiąc mądrych bajek zna.

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

Siostrę wołam, gdy mi smutno,

budyń ugotuje nam.

Ułożymy razem puzzle

i już lepszy humor mam

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

Starszym bratem się pochwalę,

w piłkę bardzo dobrze gra.

Nie da skrzywdzić mnie nikomu,

on troskliwe serce ma.

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

 

 

Wiersz pt: „Moja rodzina” (B. Szelągowska)

 

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

 

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie właśnie za to!

 

Dom to miejsce wyjątkowe.

Może być na końcu świata!

Najważniejsza jest rodzina,

czyli mama, ja i tata!

Tydzień pierwszy: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

Tydzień drugi: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

Tydzień trzeci: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;

Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

Tydzień czwarty: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

Wiersz „Słonko po deszczu”

 

Słonko po deszczu Pada deszczyk! Pada deszczyk!

i po liściach tak szeleści…

Kap! Kap! Kap!

Zatuliły kwiatki płatki, główki chylą do rabatki!

Kap! Kap! Kap!

Deszcz ustaje – płyną chmury –

kwiaty wznoszą się do góry.

Ho! Ho! Ho!

Wiatr tu pędzi na wyścigi,

wiatr kołysze nam łodygi!

Wiu! Wiuu! Wiuuu!

Maria Kownacka

 

Piosenka „Tęcza nad łąką”

 

Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

 

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! } bis

 

Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

 

 

Tydzień pierwszy: Majowe święta

Cele ogólne:

Poznanie legendy o początkach państwa polskiego,

Poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów

Kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej.

Cele szczegółowe:

Zna symbole narodowe.

Poznaje legendę o powstaniu państwa polskiego.

Wie, kto to jest patriota, wykazuje poczucie przynależności do narodu polskiego.

 

Tydzień drugi: Od pomysłu aż po dach

Cele ogólne:

Poznanie różnych typów budynków.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i na budowniczych.

Rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych.

Kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Wprowadzenie litery h, H, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, uważne słuchanie.

Cele szczegółowe:

Nazywa i rozpoznaje rózne typy budowli.

Rozwija kreatywnosć podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych.

Potrafi formułować i wyciągać wnioski.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

 

Tydzień trzeci: Święto Rodziny

Cele ogólne:

Utrwalanie nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat.

Rrozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych

Uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego.

Cele szczegółowe:

Nazywa i rozpoznaje emocje, wie, że emocje są nieodłącznym elementem życia,

Rozwija postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych

Rozwija ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie.

Poznaje nową piosenką o tematyce rodzinnej, rozbudza wrażliwości muzycznej,

 

Tydzień czwarty: Jak powstaje…?

Cele ogólne:

Kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów i przedmiotów potrzebnych do ich wykonywania.

Poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej.

Rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie właściwych nawyków żywieniowych,.

Cele szczegółowe:

Poszerza zasób wiadomoci na temat rodzajów przedmiotów i przedmiotów potrzebnych do ich wykonywania.

Rozpoznaje i nazywa przybory krawcowej.

Zna etapy produkcji przetworów mlecznych.

Nabywa własciwe nawyki żywieniowe.

 

Piosenka pt. ,,Moja wesoła rodzinka”

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
 
Ref: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!
 
Ref: Mama, tata, siostra, brat

 

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
 
Ref: Mama, tata, siostra, brat

 

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję! Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
 
Ref: Mama, tata, siostra, brat
 
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
 
Ref: Mama, tata, siostra, brat

 

Wiersz pt.,,Laurka”

 

Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote pióra
I kwiaty w dzbanuszku.
Żyj, mamusiu moja miła,
Sto lat albo dłużej!
Bądź szczęśliwa i wesoła,
Zdrowie niech Ci służy!