W czerwcu 2022 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,  o której mowa w art.52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji.

W związku z powyższym UCHWAŁĄ NR L/391/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia  27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia  19 lipca 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości  za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Chojna ustala się opłatę w wysokości 1,14 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat.

Zmiana stawki obowiązywać będzie od 01 grudnia 2022 r.

Dorota Stelmach

dyrektor przedszkola