Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne czerwiec 2022

Tydzień pierwszy: Niby tacy sami, a jednak inni.

Cele ogólne:

Wdrażanie do kulturalnych zachowań.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Kształtowanie postawy tolerancji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Stosuje zwroty grzecznościowe.

Eksperymentuje podczas obserwacji otoczenia.

Rozumie znaczenie słowa tolerancja.

 

Tydzień drugi: Las.

Cele ogólne:

Wzbogacenie wiadomości na temat lasu..

Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Kształtowanie postaw ekologicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje wybrane gatunki drzew oraz zwierzęta żyjące w lesie.

Przelicza w dostępnym zakresie; porównuje liczebność zbiorów.

Wie, jak właściwie zachowywać się w lesie; rozumie potrzebę chronienia przyrody.

 

Tydzień trzeci: Wakacyjne podróże.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy o różnych środkach lokomocji.

Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach.

Wzbogacenie wiedzy o Polsce.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa wybrane pojazdy; potrafi określić sposób ich poruszania się.

Zna i wymienia zagrożenia wynikające z przebywania w różnych środowiskach.

Poznaje ciekawe miejsca wypoczynku w Polsce.

 

Tydzień czwarty: Pożegnania nadszedł czas.

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wzbogacenie wiedzy dotyczącej świata zwierząt.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

Wykonuje pracę plastyczną na określony temat.

Poznaje ciekawostki o wybranych zwierzętach.

 

Piosenka Wakacje

Fale, morskie fale

i piasek na plaży,

o letniej zabawie

przecież każdy marzy.

 

Ref. Lato, lato, lato

dzisiaj wita nas,

latem, latem, latem

miło spędzasz czas.

 

Góry nasze, góry

i pachnące lasy,

plecak zabieramy,

jedziemy na wczasy.

 

Ref. Lato, lato, lato …

 

Rzeki i jeziora

Już na nas czekają

Wiosła i kajaki

na spływ zapraszają.

 

WierszBezpieczne wakacje” B. Szelągowska

Jak wspaniale już wakacje. To najlepsza w roku pora.

Można pływać sobie w morzu albo wskoczyć do jeziora.

 

Na szczyt w górach wspiąć się warto. Jak tam pięknie i wysoko!.

W zeszłym roku po raz pierwszy zobaczyłem Morskie Oko.

 

Ale zawsze pamiętajmy, by dorosłych się pilnować.

Chodzić w górach leczo szlakach, kremem z filtrem się smarować.

 

Czapkę nosić – taką z daszkiem, porażenia się unika.

Kąpać się w strzeżonych miejscach i pod okiem ratownika.

 

I rodziców trzeba słuchać. Kto tak robi ten ma rację.

Ach jak miło i wesoło, bo to przecież są WAKACJE!!!!

Tydzień pierwszy: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Cele ogólne:

Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola;

Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

Tydzień drugi: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele ogólne:

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy:

 

Tydzień trzeci: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych:

Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego;

Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

 

Tydzień czwarty: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele ogólne:

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;

Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

Wiersz: Jedziemy na wakacje  Cz. Janczarski

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.

 

 

Piosenka:  Po łące biega lato

Po łące biega lato,

uwija się jak bąk.
Dzień dobry mówi kwiatom

i pieści każdy pąk
         
Ref.  Kto chce się z latem spotkać
         Niech idzie z nami tam
         Rumianek i stokrotka
         Pokażą drogę nam

Pomaga lato pszczołom,

na kwiatach też się zna

 Uśmiecha się wesoło

i berka z nami gra
         
Ref.     Kto chce się z latem spotkać …
                  
Gdy lato jest zmęczone,

w szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,

bo łąka mu się śni
         
Ref.     Kto chce się z latem spotkać …

Tydzień pierwszy: „Dzień Dziecka”

Cel główny:

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Cele szczegółowe:

 rozumie, że posiada prawa, których nie można łamać; wie, kogo prosić o pomoc, gdy dzieje mu się krzywda.

 podejmuje próby odczytywania tekstów obrazkowo-literowych;

w sposób logiczny i zrozumiały wypowiada się na określony temat;

 

Tydzień drugi: „Wakacje tuż..tuż..”

Cel główny:

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Cele szczegółowe:

wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego;

wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu jezior;

porównuje przedmioty na dwóch ilustracjach; wskazuje i przelicza elementy, których brakuje, wyznacza kierunki na kartce.

 

Tydzień trzeci: „Kolory lata”

Cel główny:

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Cele szczegółowe:

wyjaśnia znaczenie słowa horyzont; uświadamia sobie rolę Słońca dla życia na ziemi;

komponuje z figur geometrycznych;

obserwuje przenikanie kolorów podczas kręcenia bączkami, wypowiada się na temat zaobserwowanych zmian;

 

Tydzień czwarty:  „Do widzenia przedszkole”

Cel główny:

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Cele szczegółowe:

snuje przypuszczenia na temat dalszych wydarzeń w opowiadaniu;

podejmuje próby odczytywania wyrazów do czytania globalnego;

układa według wzoru obrazek z figur geometrycznych;

 

 

,,Jedziemy na wakacje” – Czesław Janczarski

Jedziemy na wakacje, do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze.

 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje. Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze!

 

Piosenka „Lato, lato…”

Już za parę dni, za dni parę,

Weźmiesz plecak swój i gitarę,

Pożegnania kilka słów,

Pitagoras, bądźcie zdrów,

Do widzenia wam, canto cantare.

 

Lato, lato, lato czeka,

Razem z latem czeka rzeka,

Razem z rzeką czeka las,

A tam ciągle nie ma nas.

 

Lato, lato, nie płacz czasem,

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,

W lesie schowaj dla nas chłodny cień,

Przyjedziemy lada dzień.

 

Lato, lato, lato czeka,

Razem z latem czeka rzeka,

Razem z rzeką czeka las,

A tam ciągle nie ma nas.

Tydzień pierwszy: Święto dzieci

Cele ogólne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;

Uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Cele szczegółowe:

zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka

zna i wymienia prawa dziecka

wyznacza kierunki w przestrzeni: z przodu,z tyłu,przed,za, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz.

 

Tydzień drugi: Kim będę, gdy dorosnę

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie czynnego słownika dzieci o nazwy zawodów.

Cele szczegółowe

próbuje układać zdania złożone na określony tematyczna

poprawnie przelicza elementy zbioru w zakresie 6

czyta globalnie wyrazy: sklep, kasa, bank

 

Tydzień trzeci: Kolory lata.

Cele ogólne:

Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Cele szczegółowe:

dzieli wyrazy na sylaby, składa wyrazy z sylab

usprawnia aparat mowy podczas zabaw „Gimnastyki buzi i języka”

buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej ilustracji

 

Tydzień czwarty: Już wakacje

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Cele szczegółowe:

porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej

doskonali szybkość i zwinność

wyjaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw

,,Jedziemy na wakacje” wiersz Cz. Janczarski   Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę.   Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze.   Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem.   Jedziemy na wakacje Na Mazury? Może! Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze!

Moja wesoła rodzinka” piosenka

 1. My rodzinkę dobrą mamy
  Zawsze razem się trzymamy.
  I choć czasem czas nas goni
  My jak palce jednej dłoni.


Ref. Mama, tata, siostra, brat i Ja
To Mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest Mój świat.
2. Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płacze.


Ref. Mama, tata…………….…

 1. Gdy napsocę i nabroję
  Siadam w kacie bo się boję.
  Tata skarci, pożałuje
  A mamusia pocałuje.


Ref. Mama, tata……………..…

 

 1. Kiedy nie ma taty, mamy
  Wszyscy sobie pomagamy.
  I choć sprzątać nie ma komu
  Jest wesoło w naszym domu.


Ref. Mama, tata……………………..

.

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka.

poznaje pojęcie praw i obowiązków

doskonali umiejętność wypowiadania się na swój temat

poznaje różnorodność kulturową na świecie

utrwala zasady dobrego wychowania

doskonali umiejętność poruszania się po mapie

kształtuje poczucie rytmu i wyobraźnie

kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

Tydzień drugi: Zwierzęta duże i małe.

poszerza wiedzę o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce

doskonali czytanie globalne

poszerza wiedzę na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców

zdobywa wiedzę na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw

poznaje z zasady zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie

 

Tydzień trzeci: Lato.

poznaje powszechne gatunki roślin i ich przeznaczenie

rozwija wiedze o barwach podstawowych

poszerza wiedzę na temat natury i skutków zjawisk atmosferycznych

doskonali umiejętność klasyfikacji

poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i nazwy owadów występujących na łące

doskonali umiejętność przeliczania i porównywania liczb

doskonali małą motorykę

 

Tydzień czwarty: Wakacje.

kształtuje poczucie rytmu i ekspresji ruchowej

doskonali wyobraźnie i umiejętność układania pejzaży z figur geometrycznych

porządkuje wiedzę na temat rzek, jezior i mórz

rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres)

poznanie funkcji wysyłania pocztówek i zachęcanie do wysyłania pocztówek z wakacji

doskonalenie umiejętności czytanie piktogramów

 

Piosenka: „Jadę pociągiem prawdziwym”

Słowa: M. Grechuta

muz.: M. Gewchuta

 

ref.: Jedzie pociąg jedzie , wiezie ludzi wiezie
Puszcza dymu szare kłęby
Powiedz mi sąsiedzie , dokąd ty jedziesz
Bo ja do Szklarskiej Poręby
Jadę tam do lasu , jadę do sarenki
Jadę zbierać grzyby
Będę się opalać , będę w słońcu walać
Niech poparzą mnie pokrzywy

 

Dam mamusi spokój , spokój tatusiowi
Niechaj sobie raz odpoczną
Jedno mnie ciekawi , co oni beze mnie
Co oni beze mnie poczną

Kto im będzie zbierał okruchy ze stołu
Na błękitną ciężarówkę
A gdy zginie igła , albo szpulka nici
Wyśle pod krzesło taksówkę
Kto z syreną wyśle szybkie pogotowie
Po proszek od bólu głowy
A po tę ostatnią zapałkę pod stołem
Zbierze szybko straż ogniową

 

ref.: Jedzie pociąg jedzie , wiezie ludzi wiezie

Puszcza dymu szare kłęby…

 

Wiersz: ,,Burza”

Jacek Paciorek

 

Szła przez pola Pani Burza,

– Co tak panią dzisiaj wkurza?

– Skąd u Pani tyle złości?

– Musi Pani mieć przykrości?

Burza błyska, grzmi i wieje,

Straszy wszystkich: – Świat zaleję,

Powywracam wszystkie drzewa,

Kto się boi – niechaj zwiewa,

Niebo całe pociemniało,

Z wichrem wszystko oszalało,

Drzewa nisko się kłaniają,

Panią Burzę przepraszają,

– Niechże Pani już przestanie,

Robić wszystkim wielkie lanie!

Burza mruczy, marszczy czoło.

Oj, nie będzie dziś wesoło,

Niech się kryje, kto gdzie może,

Bo tu będzie zaraz morze,

Leje, wyje, gromy ciska,

Siódme poty z chmur wyciska.

Aż się wreszcie tak zmęczyła,

Że się stała całkiem miła.

Cicho mruczy zawstydzona,

To jest burza? – to nie ona.

Cicho wiszą chmury z nieba,

Będzie słońce – nam zaśpiewa,

Rozweseli Panią Burzę,

Burza ze słońcem w jednym chórze?

Z tego śpiewu tęcza wisi,

Ależ Pani nam kaprysi!

Ale koniec – szkoda czasu,

Słońce świeci – chodź do lasu

Tydzień pierwszy: Książka – mój przyjaciel

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań bajkami,

Poznanie zawodu logopedy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Uważnie słucha bajek czytanych przez nauczyciela,

Wie, na czym polega praca logopedy.

 

Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy.

Cele ogólne:

Utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych,

Poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,

Kulturalnie zachowuje się w bibliotece.

 

Tydzień trzeci : Rodzina razem się trzyma.

Cele ogólne:

Rozwija umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny,

Nazywanie i przeliczanie części ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo- dydaktyczne

Zna, członków swojej rodziny,

Nazywa i przelicza części ciała.

 

Tydzień czwarty : Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:

Powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia,

Uczestniczenie w zabawach przy muzyce.

Przewidywane efekty wychowawczo-dydaktyczne

Zna dni tygodnia,

Z radością uczestniczy we wszystkich zabawach ruchowych.

 

Piosenka ,,Choć mam rączki małe”

Choć mam rączki małe i niewiele zrobię,

pomogę mamusi, niech odpocznie sobie.

Zamiotę izdebkę umyję garnuszki,

niech się tu nie schodzą łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię w białej kolebusi.

Chociaż w tym pomogę kochanej mamusi.

 

Wiersz ,,Książka” (fragment)

Kiedy książkę swą otwieram,

Bo znów kiepski humor mam,

Książka w podróż mnie zabiera.

Z nią wędruję tu i tam,

Czasem straszy mnie smokami

Czasem wzrusza mnie do łez,

Jednak z nią, z nią ciekawie zawsze jest!

 

 

Tydzień pierwszy: Dziecięce przyjaźnie.

Cel główny:

Poznawanie ludzi różnych ras. Poznawanie ich zwyczajów, zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Cele operacyjne (dziecko):

uważnie słucha wiersza, opowiadania i wypowiada się na temat jego treści

śpiewa piosenkę i tworzy do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych

wymienia cechy przyjaciela

wykonuje prezent dla przyjaciela

prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

tworzy zbiory według określonej cechy

reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela

dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

dzieli na sylaby i głoski

przekształca narysowana linię według własnego pomysłu

odróżnia kulę od koła

bawi się zgodnie z innymi dziećmi

 

Tydzień drugi:  Na naszym podwórku.

Cel główny:

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Przypomnienie zasad korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń na placu zabaw.

Cele operacyjne (dziecko):

rysuje w umowny sposób plan swojego podwórka

śpiewa piosenkę

wymienia wybrane właściwości piasku i gliny

dodaje i odejmuje w zakresie 10

opowiada historyjkę przedstawioną na obrazkach

wypowiada się na temat opowiadania

maluje swój wymarzony plac zabaw

zna zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw

wymienia miejsca niedozwolone do zabawy

wie, ze nie wolno rozmawiać z osobami obcymi

zna numery alarmowe

zna swój adres zamieszkania

prawidłowo zachowuje się na wycieczce i w autokarze

 

Tydzień trzeci: Nadszedł czas wakacji.

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach – latem.

Poznawanie zasad bezpieczeństwa.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek

rozpoznaje i nazywa różne pojazdy

wykonuje latającą rybkę z kartonu

prawidłowo przelicza elementy

ozdabia sylwetę parasola plażowego według własnego pomysłu

wypowiada się na temat zamków, zwiedzania ich

wystukuje rytm piosenki

dodaje i odejmuje na konkretach

wypowiada się na temat zamków, zwiedzania ich

uczestniczy w montażu słowno-muzycznym na pożegnanie się z przedszkolem

wie jak zachować się podczas burzy, huraganu

 

Tydzień czwarty:  Pożegnania nadszedł czas .

Cel główny:

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa których dzieci muszą przestrzegać podczas wakacji.

Określanie charakterystycznych cech lata.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia cechy charakteryzujące lato: długie dni, wysokie temperatury

wypowiada się na temat wakacyjnego wypoczynku

wykonuje pracę metodą wydzieranki

wymienia niebezpieczeństwa grożące mu podczas wakacji

porusza się rytmicznie przy muzyce

wypowiada się na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku

wykonuje papierowe nakrycie głowy

śpiewa piosenki, recytuje wiersze

 

Wiersz: „Pożegnanie przedszkola”

A.Widzowska

– Lato się śmieje, czas na wakacje!

Pa, pa zabawki! Żegnaj przedszkole!

Zawsze będziemy o was pamiętać,

stawiając krzywe literki w szkole.

 

Starszak potrafi: budować wieże,

rozpoznać w książkach najdziksze zwierze,

układać puzzle, kroić warzywa,

wie, ze się pokłuć można w pokrzywach.

Zna pory roku, kierunki świata,

wie, ze na miotle nie da się latać,

sam się ubiera, buty sznuruje,

mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.

 

Umie zadzwonić na pogotowie ,

wie, ze się nie da chodzić na głowie,

zasady ruchu zna doskonale

i po ulicy nie biega wcale.

 

Lubi teatrzyk, śpiewa piosenki,

wie, czym się różni słoń od sarenki ,

pieluch nie nosi ani śliniaka.

To są zalety naszego starszaka.

 

-Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów.

Trochę nam smutno… Pa, pa przedszkole!

Leczy będziemy mogli tu wrócić,

Gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…?

 

 

Piosenka: „Niech żyją wakacje”

 

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka

Cele ogólne:

Rozwijanie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Nabywa umiejętność zgodnego współdziałania w zespole.

Potrafi cierpliwie słuchać innych.

 

Tydzień drugi: Zwierzęta duże i małe

Cele ogólne:

Poszerzanie słownictwa dzieci.

Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poszerza wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania.

Rozwija sprawność manualną.

 

Tydzień trzeci: Lato

Cele ogólne:

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i podaje nazwy kolorów podstawowych i pochodnych.

Poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych.

 

Tydzień czwarty i piąty: Wakacje!

Cele ogólne:

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna zasady i reguły bezpiecznej zabawy podczas letniego wypoczynku.

Interesuje się swoim krajem; potrafi dostrzec piękno krajobrazów.

Doskonali mowę podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.

 

Piosenka „Razem z latem”

Chodzi złote lato

w kapeluszu z kwiatów,

w rękach ma latawiec,

biega z nim po trawie.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x2)

 

Czasem dla ochłody

lato zjada lody.

Zajada je powoli,

gardło go nie boli.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x2)

 

 

Wiersz „Czekamy na wakacje”

Już tylko jedna chwilka albo dwie.

Lada moment wakacje rozpoczną się.

Niecierpliwie czekam tej wspaniałej chwili,

gdy w wakacyjny czas będziemy się bawili.

W piasku na plaży, wśród morskich fal,

patrząc na statki płynące w dal,

lub na placu zabaw albo w ogrodzie,

zamienimy się w piratów cumujących łodzie

na brzegu wyspy bezludnej, jak ze snu,

chodź jest ona całkiem blisko, koło domu, o tu…

Tydzień pierwszy: „Lato czas zabawy””

Cele ogólne:

Poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata.

Poznawanie wartości akceptacji.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata.

Poznawanie praw dziecka.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Dostrzega korzyści z posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata.

Rozwija sprawność manualną.

Poznaje różne kultury.

Zna prawa dziecka.

Rozumie pojęcie akceptacja.

 

Tydzień drugi: „Kolorowe lato”

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości.

Rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki i jej mieszkańców.

Poznawanie stadium rozwoju motyla.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i wymienia mieszkańców łąki

Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Potrafi okazać życzliwość swoim rówieśnikom.

Poznaje rozwój motyla.

 

Tydzień trzeci: „Żegnamy przedszkole”

Cele ogólne:

Wyjaśnienie pojęcia odpoczynek.

Poznawanie krajobrazu górskiego.

Poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami oraz rzekami.

Poznawanie krajobrazu morskiego oraz spędzania czasu wolnego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozumie pojęcie odpoczynek.

Wie, gdzie można spędzić czas wolny.

 

Tydzień czwarty: „Do widzenia”

Cele ogólne:

Poznanie zasad bezpiecznego odpoczywania podczas wakacji.

Poznanie pracy ratownika wodnego.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zna zasady bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Wie, na czym polega praca ratownika wodnego.

 

WierszMiędzyzdroje” Piotr Łosowski

Międzyzdroje?

Międzyzdroje!

Tutaj latem

wszystko Twoje!

Twoja złota plaża

i niebieska fala,

uśmiech marynarza,

wietrzyk, co opala,

mewa nad obłokiem,

jacht w dalekim rejsie,

i słonko wysokie,

od marzeń piękniejsze…

Wrócisz z Międzyzdrojów

radosny i zdrowy,

powitasz swych bliskich

i powiesz znajomym:

O złotej plaży

i niebieskich falach,

o słonku, co praży,

i pięknie opala,

o mewach,

o statkach,

o słonawym wietrze…

Będą to wspomnienia

od marzeń piękniejsze…

 

PiosenkaPiosenka żeglarska”

sł. Ewa Stadtmuller, muz. Kalina Świątnicka

 

I Wakacyjny rejs przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Burty mocno się trzymamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Tańczą fale jak szalone,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Delfin macha nam ogonem,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Ref.: Łódka huśta się na fali,

brzeg majaczy gdzieś w oddali,

na pokładzie słońce pali,

wicher dmie!

Jakie lądy odkryjemy?

Gdzie do portu zawiniemy?

Co do domu przywieziemy?

Kto to wie?

II Jakaś wyspa jest przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Cała naprzód – dopływamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Woda się w słoneczku mieni,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Znaleźliśmy raj na ziemi,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Ref.: Łódka…

Tydzień pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele ogólne:

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych.

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Cele szczegółowe:

Poznaje mieszkańców różnych kontynentów, szanuje odmienność innych ludzi.

Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach rytmicznych, uczy się słów piosenek na pamięć.

Z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje ich tekst i dzieli się spostrzeżeniami.

 

Tydzień drugi: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego.

Tworzenie okazji do podziwiania -otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego  egzotycznego.

Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.

Cele szczegółowe:

Podejmuje próby samodzielnego badania otaczającego go świata i środowiska przyrodniczego.

Rozpoznaje głosy dzikich zwierząt, poznaje egzotyczne miejsca i ich mieszkańców.

Rozwija narządy mowy podczas ćwiczeń oddechowych, ortofonicznych i zabaw naśladowczych.

 

Tydzień trzeci: Kolory lata

Cele ogólne:

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Cele szczegółowe:

Orientuje się w przestrzeni oraz schemacie własnego ciała.

Podejmuje próby samodzielnego ubierania się, odczuwa radość z zabaw na świeżym powietrzu.

Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy, układa rytmy, rozróżnia podstawowe figury, przelicza na konkretach w zakresie swoich możliwości.

 

Tydzień czwarty: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na tematy wskazane przez nauczyciela.

Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

Cele szczegółowe:

Ilustruje ruchem treść piosenki, naśladuje ruchem różne czynności, odpowiednio reaguje na sygnały nauczyciela podczas zabaw ruchowych.

Swobodnie wypowiada się na forum grupy, mówi o swoich marzeniach, potrafi rozmawiać o emocjach towarzyszących mu podczas zajęć.

Respektuje zasady ustalone w grupie, zgodnie współpracuje z kolegami, obdarza uwagą kolegów oraz osoby dorosłe.

WIERSZ

Danuta Wawiłow „Lato”

Daj mi rękę, mamusiu,
pójdziemy na rosę !
Trawa będzie zielona,
my będziemy bose.
Drzewa będą zielone,
góry będą zielone,
chmury będą zielone,
wielkie i puchate !
Domy będą zielone,
dymy będą zielone…
Wiesz, dlaczego zielone ?
Bo to będzie lato !

 

PIOSENKA

Podajmy sobie ręce”

 1. Chociaż świat dokoła
  dziwny jest i wielki,
  A my tacy mali,
  mali jak kropelki.

Refren
Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
W ogródku przed domem,
na łące zielonej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze.
Pod gwiazda daleką, b
nad rzeczka i rzeką.

 1. Kiedy nagle z bajki
  zniknie dobra wróżka.
  Kiedy szary smutek
  wpadnie do fartuszka.
 2. Choć nas czasem dzielą
  niepotrzebne góry,
  nieskończone drogi,
  zachmurzone chmury.

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności językowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Kształtowanie wartości dotyczącej przyjaźni.

Cele szczegółowe:

Poznaje mieszkańców różnych kontynentów.

Rozumie i respektuje prawa swoje i innych dzieci.

Dowiaduje się jakimi zmysłami poznajemy otoczenie.

 

Tydzień drugi: Coś się skrada coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego.

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

Cele szczegółowe:

Poznaje egzotyczne miejsca oraz ich mieszkańców.

Coraz lepiej rzuca do celu.

Wymienia zwierzęta, które mieszkają w zoo.

 

Tydzień trzeci: Wakacje tuż-tuż

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w sali, domu i w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji.

Cele szczegółowe:

Orientuje się do kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Posługuję się nazwami różnych rodzajów sklepów – super market, sklep spożywczy itp..

Doskonali celność rzutów i szybkość.

 

Tydzień czwarty: Kolory lata

Cele ogólne:

Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych.

Doświadczanie smaków, zapachów, barw.

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Cele szczegółowe:

Łączy w pary słowa zaczynające się na taką sama sylabę.

Sprawnie łapie piłkę.

Lepi figurki z plasteliny.

 

Tydzień piąty: Do widzenia, przedszkole!

Cele ogólne:

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp..

Doskonalenie sprawności manualnej dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych.

Rozwijanie umiejętności ruchowych , cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne.

Cele szczegółowe:

Wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazu jezior.

Obserwuje przedmioty podczas zabawy badawczej – wypowiada się na temat ich zachowania.

Kontynuuje rozpoczęte ryty dwu i trzyelementowe.

 

Wiersz „Wakacje”

Pojedziemy na wakacje

razem z mamą, razem z tatą.

Zabierzemy piłkę, namiot i skakankę.

Co Ty na to?

Słońce, woda, las już czeka

wszystkie dzieci woła.

Zabawimy się wesoło

przed powrotem do przedszkola.

Piosenka „Co powie Tata”

Dlaczego biedronka jest mała?

Czy może być morze bez dna?

Czy każda królewna ma pałac?

I czy on jest ze szkła?

Dlaczego raz jestem nieśmiała?

A potem to brykam aż wstyd?

 

Co powie Tata? Co powie Tata?

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Czy znów się wykręci czy dziecko zniechęci? Nie!

 

Skąd wzięły się mrówki w słoiku?

Czy lepiej mieć kota czy psa?

Dlaczego wciąż mówią bądź cicho?

Przecież głos mam i ja

Czy można pokochać ślimaka?

Skąd wzięły się burze i mgły?

 

Co powie Tata? Co powie Tata?

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Czy znów się wykręci czy dziecko zniechęci? Nie!