Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne czerwiec 2023

Tydzień pierwszy: Niby tacy sami, a jednak inni

Cele ogólne:

Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją

Utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka

Kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości,

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia prawa dziecka,

Z zainteresowaniem słucha informacji o innych kulturach

Wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras

 

Tydzień drugi: Wakacyjne podróże

Cele ogólne:

Kształtowanie logicznego myślenia

Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych

Rozwijanie sprawności ruchowej

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Podaje rozwiązanie zagadek słownych i tworzy mapę skojarzeń

Wymienia skarby, które można znaleźć w morzu

Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

 

Tydzień trzeci: Pożegnania nadszedł czas

Cele ogólne:

Zachęcanie do radosnego eksperymentowania, rozwijanie umiejętności manualnych

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej

Rozwijanie umiejętności matematycznych

Nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich umiejętności

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Eksperymentuje z wodą i piaskiem, tworzy pracę plastyczną

Rozróżnia prawą i lewą stronę

Formułuje proste zadania z treścią, poprawnie przelicza i ustala wyniki dodawania i odejmowania

Śpiewa piosenki, recytuje wiersze, tańczy

 

Tydzień czwarty: Bezpieczne wakacje

Cele ogólne:

Poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

Poznawanie miejsc letniego wypoczynku

Rozwijanie wyobraźni twórczej

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

Wskazuje na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku

Wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami

 

Piosenka „Żegnamy dziś przedszkole”

 

Tak niedawno przyszły dzieci do przedszkola,

jednak to już pożegnania dzisiaj pora.

Czas pożegnać lalki, misie i pajace,

czeka na nas szkoła.

 

Ref.: Dziś żegnamy się, choć tak smutno nam,

lecz przed nami nowy etap życia, szkoła woła nas.

Zabierzemy stąd dobrych wspomnień moc.

Gdy będziemy tęsknić za przedszkolem, odwiedzimy was.

 

Już czekają nowe książki i zeszyty,

nowy plecak, nowy piórnik, długopisy.

Koleżanki i koledzy, nowa pani, więc się już żegnamy.

 

Ref.: Dziś żegnamy się…

 

Wiersz „Kocham lato”

Kocham lato, za słoneczne kolory

Kocham lato za kapelusz słomkowy

Kocham lato za góry i las

Morze, piasek i przygód blask

 

Latem bardzo dobrze jest

Każde słowo każdy gest

Mówi wszystkim w koło o tym

Że już nadszedł czas spiekoty!

 

Kocham lato za tęczę na niebie

Kocham lato, bo wtedy mamy siebie

Kocham lato, bo to czas swobody

Na figle, psoty, każdy jest gotowy

 

Latem bardzo dobrze jest

Każde słowo każdy gest

Mówi wszystkim o tym, że

W lecie nikt nie nudzi się!

 

Kocham lato za wszystkie podróże

Za te małe i za te duże

Kocham lato za słońce i deszcz

Latem każdy szczęśliwy jest

 

Latem bardzo dobrze jest

Każde słowo każdy gest

Mówi wszystkim w koło tak

Ruszaj razem ze mną na szlak!

Tydzień pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele ogólne:

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

Tydzień drugi: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

 

Tydzień trzeci i czwarty: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;

Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

 

Wiersz: Jedziemy na wakacje  Cz. Janczarski

 

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.

 

Piosenka:  Po łące biega lato

Po łące biega lato,

uwija się jak bąk.
Dzień dobry mówi kwiatom

i pieści każdy pąk
         
Ref.  Kto chce się z latem spotkać
         Niech idzie z nami tam
         Rumianek i stokrotka
         Pokażą drogę nam

Pomaga lato pszczołom,

na kwiatach też się zna

 Uśmiecha się wesoło

i berka z nami gra
         
Ref.     Kto chce się z latem spotkać …
                  
Gdy lato jest zmęczone,

w szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,

bo łąka mu się śni
         
Ref.     Kto chce się z latem spotkać …

Tydzień pierwszy:  Święto dzieci

Cel ogólny:

Uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie, zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji

Cele szczegółowe:

zna emocje, nazywa je i opisuje własne odczucia w danych sytuacjach

doskonali umiejętność dzielenia się w czasie zabawy

wypowiada się na temat nieprzestrzegania praw dziecka w bajkach

 

Tydzień drugi:  Egzotyczne kraje

Cel główny:

Poznanie elementów kultury różnych krajów świata,

wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych,

Cele szczegółowe:

podaje nazwę swojego kraju i miejscowości, w której mieszka

wskazuje położenie Etiopii na mapie świata

wymienia nazwy wybranych zwierząt i roślin, które można spotkać w amazońskiej dżungli

nazywa zwierzęta zamieszkujące Australię

 

Tydzień trzeci:  Obserwacje przyrody

Cel główny:  

Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko,

zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata,

zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

Cele szczegółowe:

poznaje nazwy wybranych kwiatów i ich zastosowanie

poznaje sposoby rozmnażania roślin

poznaje fazy rozwoju maku polnego

wyjaśnia, dlaczego człowiek może stanowić zagrożenie dla zwierząt

 

Tydzień czwarty: Wesołe wakacje

Cel główny:  

Budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji,

zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

Cele szczegółowe:

wymienia nazwy polskich gór

uważnie słucha dźwięków dochodzących z otoczenia

 zna zasady bezpiecznej zabawy nad morzem

prawidłowo posługuje się czasownikami w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

 

 

Piosenka “Taniec małpy”

Łapa w górę, druga w górę

teraz dwie

jeden łokieć, drugi i zatrzymaj się 

Łapa w górę, druga w górę

teraz dwie

jeden łokieć, drugi i zatrzymaj się 

 

Skacz  przodu tak jak malpa

teraz w tył

strząśnij niewidzialną wodę

 z palców twych

 

Skacz przodu tak jak malpa

teraz w tył

 strząśnij niewidzialną wodę

 z palców twych   

refren 

idziemy do przodu idziemy

uuuu

po głowie się drapiemy

teraz obrót  zrób

refren 

idziemy do przodu idziemy

uuuu

po głowie się drapiemy

teraz obrót  zrób

 

 

Wiersz

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

 

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

 

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

 

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

 

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

Tydzień pierwszy: Gdzie mieszkają zwierzęta?

Cele główne:

poszerzenie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego i zwierząt egzotycznych;

poznawanie właściwości owoców egzotycznych, w tym ich walorów smakowych;

rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:

Wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego i zwierząt zamieszkujących zoo;

bada właściwości banana, mandarynki, mango określa ich wielkość, kształt, kolor, ciężar i smak;

maluje sylwetkę żyrafy techniką stemplowania.

 

Tydzień drugi: Co mogę robić latem ?

Cele główne:

rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni ;

rozwijanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do eksperymentowania;

poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego oraz sposobów spędzania czasu wolnego w górach.

Cele szczegółowe:

rysuje łódkę i fale po śladach;

chętnie angażuje się w zabawy badawcze próbuje formułować wnioski na podstawie przeprowadzonych eksperymentów;

opisuje krajobraz górski, podaje propozycje spędzania czasu wolnego, nazywa kolory oznaczania szlaków turystycznych.

 

Tydzień trzeci: Za co kocham wakacje?

Cele główne:

poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu w wybranych miejscach letniego wypoczynku;

rozwija sprawności ruchowej;

poznanie zwyczaju przywożenia pamiątek z wakacji z zagranicy.

Cele szczegółowe:

podaje propozycje spędzenia czasu wolnego latem;

uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych;

wymienia rodzaje pamiątek, jakie można przywieźć z wakacji za granicą.

 

Tydzień czwarty: Jak dać przedmiotom drugie życie?

Cele główne:

zdobywanie informacji na temat ekologii papier, szkło, metal;

przypominanie zasad segregacji śmieci;

przeliczanie elementów zbioru.

Cele szczegółowe:

wypowiada się o ekologii na podstawie obrazków;

segreguje śmieci;

poprawnie przelicza elementy.

 

 

Piosenka: „Bezpieczne wakacje”

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody.

 

Ref.: Już idzie lato, idą wakacje

Będzie zabawa, będą atrakcje

Będzie wspaniale, będzie bajecznie

Kiedy wakacje miną bezpiecznie.

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam

Dokąd idę i gdzie mieszkam to nie jego sprawa

 

Na wycieczce w samochodzie musze zapiąć pasy

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody

 

 

Wiersz:,,Jedziemy na wakacje” – Czesław Janczarski

 

Jedziemy na wakacje, do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje. Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze!

Tydzień pierwszy: Lato – czas zabawy.

doskonali umiejętność komunikowania się,

doskonali umiejętność akceptacji drugiej osoby,

poznaje zwyczaje rówieśników z rożnych stron świata,

poznaje prawa dziecka oraz sposoby uzyskiwania pomocy,

rozwija poczucie zaufania do drugiej osoby,

rozwija umiejętność współpracy,

 

Tydzień drugi: Kolorowe lato.

poznaje zmiany zachodzące w przyrodzie,

rozwija umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości i akceptowania innych,

zna znaczenie łąki dla zwierząt i ludzi,

doskonali umiejętność przeliczania w zakresie 10 i więcej,

poznaje warunki życia zwierząt że środowiska wodnego,

poznaje stadium rozwoju motyla,

kształtuje logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek

 

Tydzień trzeci: Żegnamy przedszkole.

poznaje pojęcie ,,odpoczynek” oraz sposoby odpoczywania,

poznaje krajobraz górski,

zna zasady bezpieczeństwa podczas przebywania w górach,

doskonali umiejętności mierzenia objętości płynów,

poznaje krajobraz morski oraz sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem,

obserwuje zjawisko rozpuszczania się i tonięcia oraz wyciąga z tego wnioski,

 

Tydzień czwarty: Do widzenia!

rozwija zainteresowania czasem wolnym i sposobami jego spędzania,

poznaje prace ratownika wodnego,

poznaje zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji,

rozwija umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach,

doskonali koordynacje słuchowo-ruchową,

rozwija umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędzi

 

Piosenka: „Piosenka żeglarska”

Słowa: E. Stadtmüller

muz.: K. Świątnicka

 

Wakacyjny rejs przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Burty mocno się trzymamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Tańczą fale jak szalone,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Delfin macha nam ogonem,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

 

Ref.: Łódka huśta się na fali,

brzeg majaczy gdzieś w oddali,

na pokładzie słońce pali,

wicher dmie!

 

Jakie lądy odkryjemy?

Gdzie do portu zawiniemy?

Co do domu przywieziemy?

Kto to wie?

 

Jakaś wyspa jest przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Cała naprzód – dopływamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Woda się w słoneczku mieni,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Znaleźliśmy raj na ziemi,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

 

Ref.: Łódka…

 

 

Wiersz: ,,Julek marzyciel”

Autor: A. Frączek

 

Położył się Julek na łące i leży.

A w górze gromada obłoczków gdzieś bieży.

Ten pierwszy wygląda jak głowa,

ten drugi jak pupa słoniowa,

ten trzeci jak ogon lub trąba,

a czwarty jak ucho… no bomba!

Słoń sunie po niebie! Kompletny!!!

Popatrzcie! Naprawdę jest świetny!

O!… nagle wietrzysko zawiało,

gdzieś z dala: – Szy… szy! – wyszeptało

i, szepcząc, związało na supeł

tę trąbę słoniową… no super!

Słoń, biedak, zapomniał z wrażenia

nazwiska, zapomniał imienia,

zapomniał też, dokąd ma lecieć,

a nawet, że słoniem jest przecież

ogromnym jak traktor lub tir…

Króciutko oznajmił: – Ćwir, ćwir! –

i w gnieździe się rozsiadł paradnie.

Wraz z trąbą i supłem! No ładnie…

A Julek?…

Wciąż leży na łące i marzy,

że wierszyk o słoniu wysmaży.

 

Tydzień pierwszy: Żegnam przedszkole.

Cele ogólne:

Poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem.

Poznaje różne środki lokomocji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia czy można podróżować podczas wakacji.

Wie jak można spędzać czas latem na powietrzu.

 

Tydzień drugi: Do widzenia.

Cele ogólne:

Poznanie zasad bezpiecznej zabawy nad morzem i w górach.

Ukazanie sposobów ochrony przed słońcem.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie jak bezpiecznie zachowywać się nad morze i w górach.

Wie, jak stosować kremy i czapki przed słońcem.

 

Tydzień trzeci ;Czekamy na wakacje.

Cele ogólne:

Poznaje oznaki lata.

Rozumie słowo ,,wakacje’’.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Cieszy się z przyjścia lata.

Rozumie znaczenie słowa ,,wakacje’’- letni odpoczynek.

 

Tydzień czwarty: Wakacje.

Cele ogólne:.

Poznaje cechy charakterystyczne wybranych krajobrazów Polski; góry , morze , jeziora ,lasy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna letnie krajobrazy.

Opowiada o swoich planach na wakacje.

 

 

Piosenka  Lato, lato, lato czeka

Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.

 

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

 

Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.

 

Już za parę chwil, godzin parę,
Weźmiesz rower swój no i dalej,
Polskę całą zwiedzisz wszerz,
Trochę rybek złowisz też,

Nie przyjmując się niczym wcale.

Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,

Lato, lato jak się masz.

Lato, lato dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.

 

 

Wiersz: Czerwiec

Czerwiec sady owocami
okrasił najwcześniej,
czerwienieją w środku czerwca
słodziutkie czereśnie.

Jeszcze swoich drzwi za nami
nie zamknęła szkoła
a już las się niecierpliwi,
do siebie nas woła.

Czekaj lesie, wytrzymaj jeszcze
czerwiec w mig przeleci
i po twoim mchu zielonym
będą biegać dzieci!

Jeszcze tydzień, jeszcze drugi –
skończy się nauka
i w zielonych wrotach lata
kukułka zakuka.

 

Tydzień pierwszy: Święto dzieci.

Cel główny:

Podawanie informacji o sobie.

Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości.

Poznawanie wartości moralnych.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

określa których zabawek jest więcej/mniej i o ile więcej/mniej

rozpoznaje piosenki poznane w ciągu roku

wykonuje obrazek

bawi się z rówieśnikami i starszymi dziecmi

 

Tydzień drugi: Moje podwórko

Cel główny:

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

liczy w zakresie czterech

porusza się rytmicznie przy muzyce

maluje farbami

rozwiązuje zagadki

wie jak zachować się na wycieczce

wymienia nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka

integruje się z innymi dziećmi i swoimi rodzicami podczas zabaw na wyjeździe

 

Tydzień trzeci: Nadchodzą wakacje.

Cel główny:

Poznawanie ważniejszych regionów Polski.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

Poznawanie wybranych środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego.

Cele operacyjne (dziecko):

mówi wyraźnie

liczy w zakresie sześciu

śpiewa piosenkę

rysuje po śladzie

 koloruje rysunek

wymienia dwa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

wymienia trzy oznaki charakterystyczne dla lata

wskazuje na mapie Polski góry           i morze

 

Tydzień czwarty: Bezpieczne i aktywne wakacje.

Cel główny:

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim.

Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele operacyjne (dziecko):

zna zasady bezpieczeństwa podczas zabawy

zna wybrane znaki ostrzegawcze, z jakimi może spotkać się w czasie wakacji

zna numer alarmowy – 112

zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich 

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

zna zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą

wie, że należy unikać miejsc i zachowań niebezpiecznych

 

Wiersz: „Piłka” D. Gellner

Po cichutku, po kryjomu

Wyskoczyła piłka z domu.

Hop! Hop! W górę! W dół!

Przeskoczyła świata pół.

 

Zatrzymała się pod płotem,

Zatańczyła z burym kotem.

Hop! Hop! Raz i dwa!

Obudziła złego psa. (…)

 

Gdy odpocząć chciała chwilę,
Siadły na niej dwa motyle.
Każdy z nich pomyślał tak:
– Jaki duży, piękny kwiat! (…)

 

– Oj! Do licha! – rzekła brzydko –
chcę do domu! I to szybko!

Choć nie miała wcale nóg,
Przeskoczyła – hop! – przez próg.
Zatrzasnęła z hukiem drzwi

i pod łóżkiem grzecznie śpi.

 

 

 

Piosenka: „Z motylem na głowie”

sł. i muz. K. Bożek-Gowik

 

Mały człowiek tak jak ja tez zachcianki swoje ma.

Więc wam powiem bardzo szczerze: lubię jeździć na rowerze.

 

Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato.

Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie.

Jadą sobie dwa rowery, błyszcz ą w słońcu koła cztery.

Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje.

 

Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie.

A na nosie, to nie czary, na słoneczko okulary.

 

Ref. Jadę na rowerze z tatą…

 

Jedzie ze mną pluszak pies, w torbie coś pysznego jest.

Żuję gumę, mrużę oczy a mój rower wciąż się toczy.

 

Ref. Jadę na rowerze z tatą…

 

 

Tydzień pierwszy: Dzień Dziecka.

Cele ogólne:

Zapoznanie z tematyką praw i obowiązków dzieci.

Poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, co oznacza słowo przyjaciel,

Rozwija zdolności matematyczne,

Uczestniczy w zabawach badawczych,

Pobudza zmysł dotyku.

 

Tydzień drugi: Wielka wyprawa.

Cele ogólne:

Poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata.

Rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej i językowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje nazwy zwierząt egzotycznych,

Doskonali umiejętność przeliczania i porównywania wielkości,

Rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

Rozwija empatię.

 

Tydzień trzeci: Smaki i zapachy lata.

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się.

Uwrażliwianie na piękno przyrody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje odgłosy przyrody,

Poznaje znaczenie słowa sztuka,

Poznaje nazwy i wygląd owoców dojrzewających latem,

Uczy się radzić sobie z emocjami.

 

Tydzień czwarty: Wakacyjne przygody.

Cele ogólne:

Utrwalenie wiadomości na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wakacjami.

Nabywanie i utrwalenie wiadomości na temat geografii Polski.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poszerza wiedzę na temat gór w Polsce,

Poznaje zasady bezpieczeństwa dotyczące uprawiania sportów wodnych,

Poznaje nazwy miejsc wakacyjnego wypoczynku,

Kształtuje poczucie przynależności do grupy.

Wiersz J. Tuwima pt. „Skakanka”

Żeby kózka nie skakała,

to by nóżki nie złamała.

Prawda!

Ale gdyby nie skakała,

to by smutne życie miała.

Prawda?

Bo figlować – bardzo miło.

A bez tego – to by było

Nudno…

Chociaż teraz musi płakać,

potem będzie znowu skakać.

Trudno!

Więc, gdy cię dorośli straszą

że tak będzie jak z tą naszą

Kozą,

Najpierw grzecznie ich wysłuchaj,

potem powiedz im do ucha

Prozą:

„A ja znam może dwadzieścia kózek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są, i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej skaczą!

Grunt, żeby się nie bać! Tak skakać, żeby nic się nie stało! Bo inaczej, co by za życie było? Prawda?” I skacz, ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak się to robi!

 

Piosenka pt. „Poziomkowe lody”

Lo-lo-lo-lo-lo-lo lody

Po-po-po-po-po poziomkowe.

Lu-lu-lu-lu lubię lizać

choć gardełko nie jest zdrowe.

 

Ref. : Mama mówi: nie, tata mówi: nie!

A ja lody poziomkowe lizać chcę!

Mama mówi: nie, tata mówi nie!

A ja lody poziomkowe chcę!

 

Mama boi się o dzieci,

chce, by zawsze były zdrowe.

Ale przecież czasem trzeba

zjadać lody poziomkowe

Tydzień pierwszy: Lato czas zabawy

Cele ogólne:

Poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata.

Poznawanie wartości akceptacji.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata.

Poznawanie praw dziecka.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Dostrzega korzyści z posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata.

Rozwija sprawność manualną.

Poznaje różne kultury.

Zna prawa dziecka.

Rozumie pojęcie akceptacja.

 

Tydzień drugi: Kolorowe lato

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości.

Rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki i jej mieszkańców.

Poznawanie stadium rozwoju motyla.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i wymienia mieszkańców łąki

Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Potrafi okazać życzliwość swoim rówieśnikom.

Poznaje rozwój motyla.

 

Tydzień trzeci: Żegnamy przedszkole

Cele ogólne:

Wyjaśnienie pojęcia odpoczynek.

Poznawanie krajobrazu górskiego.

Poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami oraz rzekami.

Poznawanie krajobrazu morskiego oraz spędzania czasu wolnego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozumie pojęcie odpoczynek.

Wie, gdzie można spędzić czas wolny.

 

Tydzień czwarty: Do widzenia”

Cele ogólne:

Poznanie zasad bezpiecznego odpoczywania podczas wakacji.

Poznanie pracy ratownika wodnego.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zna zasady bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Wie, na czym polega praca ratownika wodnego.

 

WierszMiędzyzdroje”  Piotr Łosowski

 

Międzyzdroje?

Międzyzdroje!

Tutaj latem

wszystko Twoje!

Twoja złota plaża

i niebieska fala,

uśmiech marynarza,

wietrzyk, co opala,

mewa nad obłokiem,

jacht w dalekim rejsie,

i słonko wysokie,

od marzeń piękniejsze…

Wrócisz z Międzyzdrojów

radosny i zdrowy,

powitasz swych bliskich

i powiesz znajomym:

O złotej plaży

i niebieskich falach,

o słonku, co praży,

i pięknie opala,

o mewach,

o statkach,

o słonawym wietrze…

Będą to wspomnienia

od marzeń piękniejsze…

 

PiosenkaPiosenka żeglarska”

sł. Ewa Stadtmuller, muz. Kalina Świątnicka

 

Wakacyjny rejs przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Burty mocno się trzymamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Tańczą fale jak szalone,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Delfin macha nam ogonem,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

 

Ref.: Łódka huśta się na fali,

brzeg majaczy gdzieś w oddali,

na pokładzie słońce pali,

wicher dmie!

Jakie lądy odkryjemy?

Gdzie do portu zawiniemy?

Co do domu przywieziemy?

Kto to wie?

 

Jakaś wyspa jest przed nami,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Cała naprzód – dopływamy,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Woda się w słoneczku mieni,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

Znaleźliśmy raj na ziemi,

HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

 

Ref.: Łódka…

Tydzień pierwszy: Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju;

Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur;

Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków;

Odczytywanie symboli na mapie i globusie eń pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 

Tydzień drugi: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli;

Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”);

Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej;

Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek

 

Tydzień trzeci: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;

Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie);

Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;

Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;

Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach;

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

 

Tydzień czwarty: Tajemnice przyrody

właściwie dobieranie ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych

systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

rysowanie na różnorodnych powierzchniach

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

doskonalenie w zakresie orientacji w przestrzeni z własnego i czyjegoś punktu widzenia

porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów

dostrzeganie pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na środowisko

 

Tydzień piąty: Wakacje tuż-tuż

usprawnianie narządów artykulacyjnych jako przygotowanie do nauki czytania

udział w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, konstrukcyjnych

doskonalenie odpowiednich chwytów dłoni podczas rysowania i kreślenia znaków

przedstawianie emocji i uczuć przy użyciu charakterystycznych dla dzieci form wyrazu

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i poszukiwania wsparcia w otoczeniu

współdziałanie z dziećmi w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

przestrzeganie ustalonych zasad zabawy

zapoznanie z częstymi kierunkami wakacyjnych wyjazdów

zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji

doskonalenie syntezy i analizy słuchowej: dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, rozpoznawanie głoski w nagłosie

 

Piosenka Dżungla”

 

Gdzie są liany, drzewa, trzcina, tam przeróżna jest zwierzyna .

Ona skacze, pełza, wyje: oto dżungla, która żyje!

Zanim zacznie się ulewa, pani małpa złazi z drzewa .

Szybko się przed deszczem chroni: liść-parasol trzyma w dłoni .

 

Skaczą, śmieją się papugi, że wąż, chociaż taki długi,

nagle czegoś się przestraszył: wił się, pełzał i gdzieś zaszył .

Kiedy słoń powala drzewo, macha trąbą w prawo, w lewo .

Tygrys wtedy przed nim zmyka i w zaroślach gęstych znika .

Gdzie są liany, drzewa, trzcina, tam przeróżna jest zwierzyna .

Ona skacze, pełza, wyje: oto dżungla, która żyje!

 

 

Wiersz „Paweł i Gaweł”

Pa­weł i Ga­weł w jed­nym sta­li domu,
Pa­weł na gó­rze, a Ga­weł na dole;
Pa­weł, spo­koj­ny, nie wa­dził ni­ko­mu,
Ga­weł naj­dzik­sze wy­my­ślał swa­wo­le.
Cią­gle po­lo­wał po swo­im po­ko­ju:
To pies, to za­jąc – mię­dzy sto­ły, stoł­ki
Go­nił, ucie­kał, wy­wra­cał ko­zioł­ki,
Strze­lał i trą­bił, i krzy­czał do zno­ju.
Zno­sił to Pa­weł, na­resz­cie nie może;
Scho­dzi do Gaw­ła i pro­si w po­ko­rze:
– Zmi­łuj się wać­pan, po­luj ci­szej nie­co,
Bo mi na gó­rze szy­by z okien lecą. –
A na to Ga­weł: – Wol­noć, Tom­ku,
W swo­im dom­ku. –
Cóż byłe mó­wić? Pa­weł ani pi­snął,
Wró­cił do sie­bie i czap­kę na­ci­snął.
Na­za­jutrz Ga­weł jesz­cze smacz­nie chra­pie,
A tu z po­wa­ły coś mu na nos ka­pie.
Ze­rwał się z łóż­ka i pę­dzi na górę.
Sztuk! puki – Za­mknię­to. Spo­glą­da przez dziu­rę
I wi­dzi… Cóż tam? cały po­kój w wo­dzie,
A Pa­weł z węd­ką mie­dzi na ko­mo­dzie.
– Co wać­pan ro­bisz? – Ryby so­bie ło­wię.
– Ależ, mości ­pa­nie, mnie ka­pie po gło­wie!
A Pa­weł na to: – Wol­noć, Tom­ku,
W swo­im dom­ku. –
Z tej to po­wiast­ki mo­rał w tym spo­so­bie:
Jak ty komu, tak on to­bie.

 

Aleksander Fredro

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka

Cele ogólne:

Zapoznanie z tematyką praw i obowiązków dziecka

Rozwijanie zdolności matematycznych

Cele szczegółowe:

Przelicza w granicach własnych możliwości

Rozumie, że dzieci mają prawa i swoje obowiązki.

Zna zabawy dla dzieci popularne w innych krajach.

 

Tydzień drugi: Wielka wyprawa

Cele ogólne:

Rozwijanie świadomości rożnorodności kulturowej

Poznanie rożnych środków transportu.

Cele szczegółowe:

Zna charakterystyczne budowle znanych miejsc na świecie.

Rozpoznaje różnorodne środki transportu.

Zna charakterystyczne elementy różnych kultur.

 

Tydzień trzeci: Smaki i zapachy lata

Cele ogólne:

Poszerzanie kompetencji językowych.

Poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków.

Cele szczegółowe:

Tworzy rymy i czyta globalnie.

Zna pojęcie „sztuka”

Wie jakie warzywa i owoce rosną latem.

 

Tydzień czwarty: Wakacyjne przygody

Cele ogólne:

Utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i związanych z wyjazdami wakacyjnymi.

Poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku.

Cele szczegółowe:

Wie jak bezpiecznie spędzać wakacje w różnych miejscach.

Zna miejsca w Polsce, w których można spędzić wakacje.

Wie, że należy zachować szczególną ostrożność podczas zabaw w wodzie.

 

Tydzień piąty: Nasi ulubieńcy

Cele ogólne:

Utrwalenie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

Cele szczegółowe:

Wie, że należy dbać o zwierzęta.

Zna zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami.

Słucha z uwagą czytany tekst i tekst piosenki.

 

Każdy ma jakiegoś bzika”

Fasolki

 

Kiedy wracam ze szkoły i otworzyć chcę drzwi,
Już od progu dobiega zawsze wierny głos psi
Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot,
A w pudełku pod stołem chomik chowa się w kąt

Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa

Kiedy smutno mi czasem, przyjdzie do mnie pan pies,
Poda łapę, zapyta: Nie martw się, co ci jest?
Kot zamruczy pod nosem, chomik także da znać,
I od razu weselej, już zaczynam się śmiać

Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa

 

Zgadywanka – rymowanka”

  1. H. Murgrabia

 

W małym koszyczku leży podusia,

a na podusi

coś się porusza.

Ma małe uszka

i nosek mały,

a na dodatek

w futerku cały.

Gdybyś mu mleczka

w spodeczku dał,

to się przeciągnie

i powie – miauuu,

wyjdzie z koszyczka,

mleczko wypije

i brudny pyszczek

łapką umyje.