Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne kwiecień 2024

Tydzień pierwszy: Poznajemy pracę krawcowej.

Cele ogólne:

Zapoznanie z pracą krawcowej oraz poznanie etapów poznawania ubrania.

Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, czym zajmuje się krawcowa oraz jak powstaje ubranie.

Ozdabia organiczną powierzchnię.

 

Tydzień drugi: Wiosna tuż – tuż.

Cele ogólne:

Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny.

Zwrócenie uwagi na zmienność marcowej pogody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

Poznaje przysłowie „W marcu jak w garncu”, wie, co ono znaczy.

 

Tydzień trzeci: Wiosenne przebudzenie.

Cele ogólne:

Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.

Rozwijanie umiejętności matematycznych.

Kształtowanie wrażliwości muzycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa wczesnowiosenne kwiaty.

Potrafi przeliczać w dostępnym zakresie oraz porównywać liczebność zbiorów.

Słucha utworów muzyki klasycznej Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku – Wiosna.

 

Tydzień czwarty: Wiosna na wsi.

Cele ogólne:

Poznanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie koncentracji uwagi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta hodowane na wsi.

Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu.

Potrafi skupić uwagę na czytanym tekście.

 

 

 

Piosenka Wiosenny spacerek

 

  1. Tup, tup, tup. (bis)

Już cieplutkie słońce świeci,

na wycieczkę poszły dzieci

z naszego przedszkola. (bis)

 

  1. Tup, tup, tup. (bis)

Tu fiołek, tam pierwiosnek,

widać wiosnę, słychać wiosnę

w lesie i na polach. (bis)

  • Ćwir, ćwir, ćwir. (bis)

Jaskółeczka czarna, mała,

z ciepłych krajów przyleciała,

gniazdko swe buduje. (bis)

 

Wiersz Wiosna (D. Wawiłow)

 

Idzie wiosna po świecie.

Piszą o niej w gazecie.

Ma zziębnięte paluszki

i we włosach kwiatuszki.

Biega boso po trawie,

trzyma ptaszki w rękawie.

Tydzień pierwszy: Morskie przygody

Cele ogólne:

utrwalenie zasad bezpieczeństwa dotyczących przebywania blisko akwenów wodnych

odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, gestem, ruchem oraz rekwizytami

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

poszerzanie wiedzy z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów

wdrażanie do tworzenia krótkich opowiadań ze zwróceniem uwagi na ich poprawność fleksyjną

doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie

poszerzanie wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie

rozumienie wpływu zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

 

Tydzień drugi:  Mieszkańcy domu i zagrody

Cele ogólne:      

dbanie o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

zainteresowanie miejscami, w których żyją zwierzęta bezdomne, chęć niesienia im pomocy

empatyczny stosunek do zwierząt i wrażliwość na ich los

znajomość i rozumienie obowiązków członków rodziny w zakresie opieki nad zwierzętami

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych i hodowlanych

porównywanie długości „na oko” i przez przykładanie przedmiotów, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej

rozumienie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia

liczenie i odzwierciedlanie liczby elementów na palcach lub na zbiorach zastępczych

 

Tydzień trzeci: Ekologia na co dzień

Cele ogólne:

dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych dla dziecka

kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody i energii

podejmowanie działań chroniących zasoby przyrodnicze, np. segregacja odpadów, wykorzystywanie sposobów zmniejszania ich ilości, oszczędzanie wody

dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę na podstawie informacji z literatury, spotkań z ekspertami, spacerów i wycieczek, filmów edukacyjnych, zdjęć

czytanie symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu

doskonalenie kompetencji i intuicji matematycznych (klasyfikacja, przeliczanie, mierzenie objętości)

zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „g”, „G”, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji,

 

Tydzień czwarty:  Książka skarbnicą wiedzy

Cele ogólne

doskonalenie umiejętności manualnych podczas posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi

odróżnianie emocji, nazywanie ich i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania

dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

wypowiadanie się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym

doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia

znajomość procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na dostępne kategorie

znajomość biblioteki i przestrzeganie obowiązujących w niej zasad

 

 

Piosenka ,, Czysty świat”

Oj bałagan wszędzie wielki, leżą puszki butelki
tu torebki tam, tam pudełka
i papierki po cukierkach!!
ref: Niechaj zniknie każdy śmieć,

my porządek chcemy mieć / razy 2

Puste puszki i butelki
kapsle, skórki i papierki,
wszystkie śmieci sprzątnąć pora,
hop do kosza, hop do wora!!!
Ref: Niechaj zniknie każdy śmieć,

my porządek chcemy mieć / razy 2

 

           

Białe łabędzie” – aut. Anna Edyk – Psut


Po błękitnej, wielkiej wodzie,
płyną cztery białe łodzie.
Każda ma rozpięte żagle,
Wiatr w te żagle dmuchnął nagle.

Białe łodzie kurs zmieniły,
Wicher dmucha z całej siły.
Na głębokie pcha je wody,
A kapitan każdy młody.

Sztorm potężny niebywale,
Białe grzywy, wielkie fale.
Już przez burty woda wpływa,
Białych łodzi bardzo szkoda.

Leżą teraz już w głębinach –
A to była pieska wina!
Z kartek białych były łodzie,
Woda – kałuża w ogrodzie.
Łódki tata dzieciom składał,
A sztorm zrobił pies nieduży,
Który przebiegł po kałuży.

 

.

Tydzień pierwszy: Zdrowy jak ryba

Cele ogólne:

Kształtowanie nawyku dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

Porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym

Zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

dba o higienę osobistą

wychwytuje związki przyczynowo-skutkowe

wymienia produkty, które powinny się znaleźć w codziennej diecie

 

Tydzień drugi: Świat się zmienia

Cele ogólne:

Przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Doskonalenie umiejętności matematycznych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

bezpiecznie bawi się z rówieśnikami

konstruuje z dostępnych materiałów

klasyfikuje przedmioty ze względu na wskazaną cechę

 

Tydzień trzeci: Wiosno, gdzie jesteś?

Cele ogólne:

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Utrwalanie i wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania warunków pogodowych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Nazywa i rozpoznaje rośliny

Wymienia oznaki wiosny

Prowadzi obserwacje i kalendarz pogody

 

Tydzień czwarty: Wielkanocy czas

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w różnych formach

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

zna symbole wielkanocne

poszerza wiedzę na temat tradycji wielkanocnych

wypowiada się pełnym zdaniem

wyraża swoje emocje za pomocą miny i gestu

 

Piosenka „Maszeruje wiosna”

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,

maszeruje drogą mała Wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

 

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę.

Chętnie żuje gumę i robi balony,

a z nich każdy jest zielony.

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło…

 

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,

każda trawka chce być już zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,

zima by została mroźna.

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło..

Wiersz „Pierwsze kwiaty”

Przebiśniegi białe

pierwsze zakwitają,

zieloną łodyżką

śniegi przebijają.

 

Śnieg wokół topnieje.

Kwiatuszek się chwieje,

wiosna go wołała,

sukienkę mu dała!

Tydzień pierwszy: Czego potrzebują zwierzęta?

Cele główne:

uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt;

doskonalenie artykulacji i dykcji;

rozwijanie umiejętności matematycznych.

Cele szczegółowe:

dostrzega potrzeby zwierząt;

formułuje wypowiedzi, doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów;

grupuje obrazki zwierząt według wskazanego kryterium, przelicza elementy zbioru.

 

Tydzień drugi: Co potrafią zwierzęta?

Cele główne:

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt;

poznanie charakterystycznych cech wybranych zwierząt;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji;

podaje nazwy i cechy zwierząt przedstawionych na zdjęciach;

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych;

 

Tydzień trzeci: Jak dbamy o naszą planetę?

Cele główne:

kształtowanie świadomości ekologicznej;

rozwijanie sprawności manualnej;

rozumie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych;

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.

Cele szczegółowe:

wypowiada się na temat znaczenia drzew w przyrodzie, wypowiada się o segregacji;

łączy kropki w danym kolorze;

chętnie uczestniczy w zabawie z piosenką, potrafi odtwarzać melodię i tekst piosenki;

nazywają ekoprzedmioty i zapamiętuje ich ułożenie.

 

Tydzień czwarty: W jakim kraju mieszkam?

Cele główne:

zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy;

poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie;

stosowanie określeń wysoko-nisko.

Cele szczegółowe:

słucha legendy czytanej przez nauczyciela, opisuje wygląd warszawskiej Syrenki;

odnajduje właściwe zdjęcia, wymienia miejsca charakterystyczne dla Warszawy;

określa położenie chorągiewki oraz flagi na rysunku za pomocą określeń wysoko-nisko.

 

Piosenka: „Ekologia”

Ekologia słowo znane,

w całym świecie powtarzane.

Znaczy by nie było śmieci

i świat czysty miały dzieci.

 

Kto chce chronić środowisko,

musi o nim wiedzieć wszystko.

więc dla tego dziś się uczmy,

ja najlepiej chronić je

 

Mrówka, ptak czy jakieś zwierze,

czysty domek chce mieć przecież.

A gdy tylko patrzy w koło,

to co widzi wszędzie śmieci

 

Wiec z przyrodą żyjmy w zgodzie

i od święta i na co dzień.

Każdy śmieć do kosza włóż,

wtedy czysto będzie już.

 

Katechizm Polskiego Dziecka – Władysław Bełza

– Kto ty jesteś? – Polak mały.

– Jaki znak twój? – Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.

– W jakim kraju? – W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta? – Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.

– A w co wierzysz? – W Polskę wierzę. –

Coś ty dla niej? – Wdzięczne dziecię. –

Coś jej winien? – Oddać życie.

 

Tydzień pierwszy: Na wsi.

rozwija logiczne myślenie,

doskonali sprawność manualną,

rozwija zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi,

rozwija myślenie matematyczne,

rozwija koordynacje słuchowo – ruchową,

 

Tydzień drugi: Praca rolnika.

kształtuje percepcje słuchową oraz wzrokową,

poznaje pracę rolnika,

kształtuje poczucie rytmu,

doskonali sprawność narządów mowy,

operuje pojęciami krótszy – dłuższy,

 

Tydzień trzeci: Chronimy środowisko.

kształtuje świadomość proekologiczną,

rozwija umiejętność klasyfikowanie według dwóch cech,

poznaje sposoby oszczędzania wody,

poznaje pojęcie: segregacja śmieci,

wdrażanie do dbania o wspólne środowisko,

 

Tydzień czwarty: Kto Ty jesteś?

rozwija postawy patriotyczne,

poznaje polskie symbole narodowe,

poznaje wygląd flagi Polski oraz znaczenie barw na fladze,

poznaje polskie legendy (o Smoku Wawelskim, o Złotej Kaczce, o Popielu),

doskonali umiejętność szybkiej reakcji na sygnał,

 

Piosenka: „Dziwne rozmowy”

Sł.:A. Alexandrowicz

Muz.: W. Zaliński

 

W chlewiku mieszka świnka

I trąca ryjkiem drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie,

To ona: „Kwi, kwi, kwi”.

 

Opodal chodzi kaczka,

Co krzywe nóżki ma.

Ja mówię jej: „Dzień dobry”,

A ona: „Kwa, kwa, kwa”.

 

Na drzewie siedzi wrona,

Jest czarna, trochę zła.

Gdy pytam: „Jak się miewasz?”,

To ona: „Kra, kra, kra”.

 

Przed budą trzy szczeniaczki

Podnoszą straszny gwałt.

Ja mówię: „Cicho, pieski!”,

A one: „Hau, hau, hau”.

 

Wiersz: ,,Bałagan” I. Salach

 

Do przedszkola idą dzieci,

każde wnosi sporo śmieci.

Błoto na podłogę ścieka,

chociaż wycieraczka czeka.

Piasek zgrzyta pod nogami,

spadł z bucików małej Ani.

A to rzeczy niesłychane,

by żyć w zgodzie z bałaganem.

To dopiero przedszkolacy,

czy się boją ciężkiej pracy?

Nie, już szkody naprawiają,

pani woźnej pomagają.

 

Tydzień pierwszy: Z kulturą za pan brat.

Cele ogólne:

Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury.

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jak zachować się w kinie , teatrze, muzeum , koncercie.

Używa zwrotów grzecznościowych.

 

Tydzień drugi; Jestem kulturalny.

Cele ogólne:

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Rozwijanie pamięci słuchowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna pojęcia ekologiczne i je stosuje w życiu codziennym.

Ćwiczy pamięć słuchową.

 

Tydzień trzeci ;Książka mój przyjaciel.

Cele ogólne:

Kształtowanie szacunku do książek.

Rozwija sprawność fizyczną.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jakie są korzyści z czytania książek.

Sprawnie wykonuje ćwiczenia przeciwko płaskostopiu.

 

Tydzień czwarty: Baśnie ,bajki , legendy.

Cele ogólne:

Poznaje znane legendy i baśnie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opowiada o przeczytanej książeczce.

Potrafi namalować ilustracje do czytanego tekstu.

 

WierszMagia książki” M. Berowskiej.

Gdy mi się zdaje, że świat cały

jest szary, nudny i za mały,

deszcz lub wichura czapki zrywa,

sięgam po książkę. I odpływam.

Jestem gdzieś w górach lub nad wodą.

Ścigam przygodę za przygodą.

Mogę być w dżungli wśród potworów,

w kosmosie, w deszczu meteorów,

wszędzie, gdzie niesie wyobraźnia.

Taka w tej książce drzemie magia.

Ja nie narzekam, nie marudzę,

bo z książką nigdy się nie nudzę.

 

Piosenka o czytaniu książek”- Orkiestra Dni Naszych

Autor słów i muzyki: Jerzy Kobyliński

 

La la la la la la la la la la la…

 

Książki to nasi najlepsi przyjaciele

Nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele.

Książki to przygody, podróże i obrazy,

Ten, kto czyta książki, ten żyje dwa razy!

Ref. Posłuchaj koleżanko, kolego posłuchaj,

Czytanie jest dla głowy, jak deser dla brzucha! 2x

 

La la la la la la la la la la la…

 

Świat się niezwykły przed tobą otwiera,

Spisany, schowany w magicznych literach.

Książki potrafią rozśmieszyć i wzruszyć,

Gdy dom jest bez książek, człowiek jest bez duszy.

 

Tydzień pierwszy: Zabawa w teatr.

Cel główny:

Dziecko widzem i aktorem – naśladowanie ruchów,  gestów, głosów ludzi i zwierząt.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat teatrzyku

ustala równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary

porusza się rytmicznie przy piosence

maluje wybrany fragment baśni

odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

uczestniczy w scenkach inspirowanych treścią baśni

przestrzega przyjętych zasad w sali i na podwórku

naśladuje ruchy, gesty głosy ludzi i zwierząt

przedstawia emocje za pomocą min

zna kolory podstawowe

mówi na wydechu

 

Tydzień drugi: Wszystko może być muzyką.

Cel główny:

Nauka i śpiewanie prostych piosenek.

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Cele operacyjne (dziecko):

gra na kołatce, grzechotce lub bębenku

uzupełnia elementy do pięciu

maluje ilustrację do miniatury fortepianowej

wykonuje grzechotkę z puszki po napoju

porusza się rytmicznie przy muzyce

wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw

naśladuje dźwięki wydawane przez przedmioty

powtarza rymowankę za nauczycielem

układa dowolne budowle z klocków w wybranym kolorze

 

Tydzień trzeci: Wiosna na wsi.

Cel główny:

Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.

Nazywanie domów zwierząt, sposobów ich poruszania i odżywiania

Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące utworu

szereguje przedmioty wg podanych cech

wykonuje podstawki z obrazkami zwierząt

nazywa młode osobniki zwierząt z wiejskiego podwórka

mówi wyraźnie

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

naśladuje dźwięki wydawane przez zwierzęta

rozwiązuje zagadki o wiejskich zwierzętach

lepi z plasteliny

 

Tydzień czwarty: Moja miejscowość, mój kraj.

Cel główny:

Poznawanie swojej miejscowości.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne (dziecko):

wykonuje flagę Polski

wie, ze stolicą Polski jest Warszawa

wie skąd się wzięła nazwa Warszawa

podaje nazwę swojej miejscowości

określa czy jego miejscowość to miasto czy wieś

porównuje liczebność zbiorów, łącząc elementy w pary

wykonuje domek z pudełka i kolorowego papieru

uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki

nazywa największa rzekę Polski – Wisłę, oraz wybrane miasta

rysuje ramkę i ja ozdabia

 

Wiersz: „Makówkowy teatrzyk”

H.Bechlerowa

 


Makówkowy teatrzyk jest tu na co popatrzeć!

Makówkowa rodzina przedstawienie zaczyna.

Jest tata Mak wąsaty i mama w chusteczce w kwiaty,

i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.

Makówkowa rodzina właśnie taniec zaczyna.

Już tata Mak z wąsami macha w górze rękami

i kłania się i śpiewa, jak to się mak zasiewa.

Do rodziny mówi tak: -razem ze mną siejcie mak!

Sieje mak razem z tatą mama w chusteczce w kwiaty

i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.

Kończy się przedstawienie! Słuchamy zapatrzeni…

Jest cisza, spokój taki, jakby kto posiał makiem.

 

 

 

Piosenka: „Ekologiczna piosenka’’

J.Kucharczyk

 

Dymią kominy wielkich fabryk,

płynie brudna woda do rzek.

Chcemy oddychać powietrzem czystym,

Czystą wodę mieć.

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda

–to każde dziecko wie.

Czysta woda zdrowia doda

–tobie, tobie i mnie.

 

Smog już pokrywa niebo całe

szarym dymem i szarą mgłą.

W rzekach jest coraz mniej rybek.

Kto to widział,kto.

 

Ref.: Czysta woda…..

 

 

Tydzień pierwszy: W świecie książek.

Cele ogólne:

Kształtowanie nawyku czytania książek.

Kształtowanie właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje literę f, F

Wie, jak funkcjonuje księgarnia i biblioteka,

Poznaje proces tworzenia książki,

Rozwija umiejętności plastyczne.

 

Tydzień drugi: Dbamy o naszą planetę.

Cele ogólne:

Wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie.

Kształtowanie zachowań proekologicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Utrwala wiedzę na temat segregowania śmieci,

Utrwala cechy wielkościowe,

Poznaje sposoby oszczędzania wody,

Wie, co to znaczy recykling.

 

Tydzień trzeci: Na wiosennej łące.

Cele ogólne:

Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę.

Kształtowanie poczucia empatii i troski.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje literę ł, Ł,

Ćwiczy umiejętności grafomotoryczne,

Poznaje różnice między pojęciami: „poziome”, „pionowe”,

Poznaje zioła rosnące na polskich łąkach.

 

Tydzień czwarty: Kto nam pomoże?

Cele ogólne:

Poznanie zasad służb ratunkowych.

Rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje hasło: ewakuacja,

Wie, jak zachować się podczas ewakuacji,

Poznaje pracę strażaka, policjanta, lekarza.

Poznaje zawartość apteczki,

Zna numery alarmowe.

 

Wiersz powitanka pt. „Po zielonej łące”

 

Po zielonej łące

skaczą dwa zające.

Bocian dumnie kroczy,

żuczek kulkę toczy.

 

A ja wszystkich witam was,

tupnij, klaśnij, podskocz raz.

A ja wszystkich witam was,

tupnij, klaśnij, podskocz raz.

 

A my wszyscy się witamy,

do zabawy zapraszamy.

 

 

Piosenka pt. „Wiosna na łące”

 

Cyk – cyk! Kto tu cyka?

To piosenka jest świerszczyka.

Szuszu – szuszu – szumi trawa.

Tak mu trawa bije brawa!

 

Ref.: Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie i koncert!

Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie pachnące!

 

Bzyk – bzyk! Kto tam bzyka?

Pszczoła osę dziś spotyka.

Razem z kwiatka się napiły.

Nie będziemy się kłóciły!

 

Kum! Kum! Kto tu skacze?

Pani Żaba, nie inaczej!

Zaraz wskoczy do bajora,

będzie śpiewać do wieczora.

 

Mig – mig na skrzydełkach

miga kolorowa mgiełka.

To motyle dokazują

i nektarem się częstują.

 

Brzęk! Brzęk! To śpiew łąki.

Pszczoły, trzmiele, żuki , bąki.

Tu się wszystkie spotykają,

tutaj kwiatki zapylają.

 

Tydzień pierwszy: Mali odkrywcy

Cele ogólne:

Poznanie nowej wartości „dociekliwość”.

Poznawanie świata różnymi zmysłami.

Poznanie części ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zna sposoby poznawania świata, nazywa zmysły.

Wyjaśnia pojęcie dociekliwość.

Wymienia części ciała.

 

Tydzień drugi: Tajemnice świata

Cele ogólne:

Rozwijanie wiadomości nt kosmosu.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Potrafi wymienić planety.

Orientuje się w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

 

Tydzień trzeci: Z kulturą za pan brat

Poznanie wartości „wiary we własne siły”.

Poznanie pojęcia „teatr”

Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Wyjaśnia pojęcie teatr.

Zna pojęcia związane z teatrem.

 

Tydzień czwarty: Jestem kulturalny

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć: ekologia, ekokultura.

Poznanie zasad dbania o przyrodę.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Używa zwrotów grzecznościowych.

Wymienia pojęcia: ekologia, ekokultura.

Dba o przyrodę.

 

Wiersz Trzy magiczne słowa

Marlena Szeląg

Trzy magiczne słowa

zapamięta moja głowa:

proszę, dziękuję, przepraszam-

do mojego serca zapraszam.

 

Proszę – mówię, kiedy daję.

Dziękuję – gdy coś dostaję.

A słowo przepraszam powiem,

gdy przykrość tobie zrobię.

 

PiosenkaGrzeczne słówka”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Dziękuję, przepraszam i proszę,

trzy słówka za małe trzy grosze.

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna

znają te słówka na pewno.

 

Ref.: Trzy słówka ,za małe trzy grosze:

dziękuję, przepraszam i proszę.

To przecież niewiele kosztuje,

gdy powiesz: uprzejmie dziękuję.

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno,

Nawet jak jesteś królewną.

 

Ref.: Trzy słówka ,za małe trzy grosze:

dziękuję, przepraszam i proszę.

Dziękuję…

Przepraszam…

Proszę…

Tydzień pierwszy: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

Przygotowanie  usprawnianie współpracy ręki i oka.-do nauki pisania

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.

 

Tydzień drugi: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).

Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

 

Tydzień trzeci: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.

Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.

Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.

Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.

Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.

Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).

 

Tydzień czwarty: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.

Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).

Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).

Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.

Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

Wiersz: Rzeczka

Raz na moście w Zawichoście

posprzeczali się dwaj goście,

a przedmiotem owej sprzeczki

była czystość pewnej rzeczki.

Rzekł gość pierwszy:

– Owa rzeczka nie ma brudu ani deczka!

Owa rzeczka jest przejrzysta,

co dowodzi, że jest czysta!

Rzekł gość drugi:

– Pan żartuje!

Owa rzeczka ryby truje!

Jest cuchnąca i paskudna,

co dowodzi, że jest brudna!

Na to znów gość pierwszy rzecze:

– Pachnie brzydko. Nie zaprzeczę.

Lecz czyż zapach, drogi panie,

może świadczyć o jej stanie?

– Też coś! Mówi pan od rzeczy!

– A pan lepiej niech się leczy!

– Brudna rzeczka!

– Czysta rzeczka!!!

I tak toczy się ta sprzeczka,

a tymczasem, jak to bywa,

w rzeczce brudu wciąż przybywa…

Małgorzata Strzałkowska

 

Piosenka: U lekarza

 

Boli gardło, boli głowa!

Gdy dopada cię choroba,

co się przecież czasem zdarza:

idź po pomoc do lekarza!

 

Ref .: A pan doktor uśmiechnięty

do rąk weźmie instrumenty

oraz inne urządzenia do badania i leczenia .

 

W gabinecie czystym, jasnym,

znajdzie sposób na zarazki .

Da receptę ci na leki .

Pójdziesz po nie do apteki .

 

Ref .: Jak jest ważne twoje zdrowie,

po wizycie tej się dowiesz,

która niezbyt długa była, a do tego bardzo miła

muzyka: Kamil Sajewicz słowa: Wojciech Próchniewicz

 

Tydzień pierwszy: W świecie książek

Cele ogólne:

Zapoznanie z procesem tworzenia książki

Poznanie zawodów związanych z książkami

Poznanie litery F

Cele szczegółowe:

Wie jak powstaje książka

Zna zawody związane z tworzeniem i wypożyczaniem książek

Rozpoznaje głoskę F w nagłosie i jej zapis graficzny

 

Tydzień drugi: Dbamy o naszą planetę

Cele ogólne:

Zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”,

Poszerzenie wiedzy na temat segregacji śmieci

Kształtowanie proekologicznego stylu życia

Cele szczegółowe:

Wie jak posługiwać się globusem

Zna kolory śmietników do segregacji śmieci i surowców, które do nich należy wrzucać

Rozumie dlaczego ekologiczna postawa jest ważna dla ludzi

 

Tydzień trzeci: Na wiosennej łące

Cele ogólne:

Poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”

Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę

Poznanie litery Ł

Cele szczegółowe:

Rozróżnia „pion” od „poziomu”, poznaje przyrządy służące do mierzenia

Dostrzega piękno budzącej się do życia przyrody

Rozpoznaje głoskę Ł w nagłosie i jej zapis graficzny

 

Tydzień czwarty: Kto nam pomoże?

Cele ogólne:

Poznanie sposobów wzywania pomocy w razie nagłego wypadku,

Zapoznanie z pracą służb ratowniczych

Uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową

Cele szczegółowe:

Zna sposoby wzywania pomocy

Wie jak wygląda praca policjanta, strażaka, ratownika medycznego

Usprawnia percepcję wzrokowo-słuchową

 

Piosenka: Kwiecień Plecień

Idzie za kwietniem rowem zielonym

pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,

kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.

 

Refren

Kwiecień, plecień, bo przeplata.

Trochę zimy, trochę lata.

Kwiecień, plecień, bo przeplata.

Trochę zimy, trochę lata.

 

Śniegiem sypnęło, czy kwiaty wschodzą

na pożegnanie ostatnim mrozom?

Uderza wiosna o skrzydła ptaków,

śpiew się poturlał z góry po dachu.

 

Refren

Kwiecień, plecień, bo przeplata.

Trochę zimy, trochę lata.

Kwiecień, plecień, bo przeplata.

Trochę zimy, trochę lata.

 

 

Wiersz: „Wiosenny koncert” D. Kossakowska

Wiosenka się zbudziła porządek wnet zrobiła

I wszystkie swe zwierzęta na koncert zaprosiła.

Wciąż trele słychać wszędzie, wiosenny koncert będzie.

Kukułka już przygrywa, swym ku, ku wszystkich wzywa.

Kum, kum jej odpowiada, to żaba stara gada.

Ćwir, ćwir wróbelek śpiewa, wygania wszystkich z drzewa.

Wnet muszka przyleciała, bzy, bzy nam wyszeptała.

Kle, kle pan bocian powie: – budowę mam na głowie.

Bąk gruby też tu jest. Jak mówi? Może wiesz?

Bzum, bzum, bzum, bzum, ja lubię robić szum.

I koncert ciągle trwa, bo zawsze ktoś coś ma.

Ku, ku, kle, kle lub bzyk, ćwir, ćwir, kum, kum, do wody myk.