Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 

  1. Każdemu dziecku między godz. 800 a 900 będzie mierzona temperatura bezdotykowym Pomiaru dokonuje nauczyciel grupy lub woźna.
  2. Dzieci z temperaturą powyżej 37.5 C będą izolowane. Nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
  3. Rodzic/ opiekun prawny odprowadza dziecko do wyznaczonego wejścia w budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Wejściem Nr 1 wchodzą dzieci z grup: II, III, IV, V, VI, VIII, wejściem Nr 2 wchodzą dzieci z grupy I, wejściem Nr 3 wchodzą dzieci z grup: VII.
  4. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
  5. Pracownik odbierający dziecko odprowadza je do sali.
  6. Gdy dziecko znajduje się w szatni a pracownik zauważy u niego objawy chorobowe nie prowadzi dziecka do sali tylko do wyznaczonego miejsca. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności odebrania dziecka, kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
  7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
  8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych.
  9. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.