Herb naszego miasta

Dnia 10.03.2021r. dzieci z grupy „Żabki” wzięły udział w ogólnopolskim projekcie realizowanym w naszym przedszkolu pt. „Piękna Nasza Polska Cała” – „Herb naszego miasta”. Dzieci od kilku dni pracowały nad wykonaniem grupowej pracy plastycznej – herbu Chojny na dużym arkuszu brystolu. Bardzo się starały i wykonały pracę różnymi technikami: wyklejały małymi kawałkami kolorowego papieru, wylepiały plasteliną i kolorowały kredkami. Ponadto podczas zajęć poznały historię naszego miasta, jak i herbu. Z wielkim zainteresowaniem oglądały książki, foldery, ilustracje, które ukazały bogatą historię Chojny. W ogólnym zarysie dzieci dowiedziały się, iż na początku XIII w. prawa miejskie nadał ówczesnej osadzie książę zachodniopomorski Barnim I. W 1244 r. po raz pierwszy w dokumentach użyto nazwę Königsberg, którą miasto nosiło do 1945 r., natomiast w 1946 r. rozporządzeniem rządowym zmieniono nazwę na Chojna. Prawdopodobnie to właśnie Barnim I widnieje w herbie naszego miasta, jednak istnieje również teza, że postać z herbu nie przedstawia żadnej konkretnej osoby. Korona królewska nawiązuje do niemieckiej nazwy miasta – Königsberg, czyli Królewskiej Góry (König – król, Berg – góra). Na pierwszej zachowanej pieczęci miasta z 1319 r. widnieje podobny motyw – postać króla siedzącego na tronie ze stopami opartymi na pagórku. Dzieci z przejęciem rozpoznawały zabudowania naszego miasta. Nazywały przepiękne zabytki, m.in. klasztor augustianów, ratusz, bramy. Wśród nich perłą jest imponujący Kościół Najświętszej Maryi Panny zw. Mariackim (wieża ma wysokość 102,63 m i jest na szóstym miejscu w Polsce i w pierwszych stu na świecie). Można powiedzieć, że jest on symbolem i sercem Chojny. Kolejnym etapem było indywidualne wykonanie herbu przez dzieci. Każdy przedszkolak pokolorował swój herb, wyciął go i po złożeniu z elementów przykleił na kartkę. Myślę, że była to dla dzieci bardzo ciekawa lekcja historii, która wzbogaciła ich wiedzę na temat Chojny oraz pomogła dostrzec jej piękno. Mam nadzieję, że udało mi się wzbudzić u dzieci uczucie miłości i odpowiedzialności za swoje miasto. Serdecznie dziękuję Pani Teresie Błońskiej z Biblioteki Miejskiej w Chojnie za udostępnienie książek i materiałów dla dzieci. Ogromne podziękowania składam również Panu Maciejowi Ostrowskiemu z Centrum Informacji w Chojnie za ufundowanie dzieciom czekoladek z wizerunkami chojeńskich zabytków, folderów o Chojnie, przygotowanie pomocy dla dzieci, jak i podzielenie się wiedzą na temat naszego miasta.

K. Gawlas