W związku z ogłoszeniem Premiera dotyczącym zamknięcia przedszkoli, informujemy, że Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie w dniach od 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. zgodnie § 2 ust. 4 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będzie otwarte dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci mających katar, stan podgorączkowy lub inne objawy chorobowe.

Wszystkie informacje w sprawie zmian będą dostępne na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor przedszkola

   Dorota Stelmach