W roku szkolnym 2022/ 2023 nasze przedszkole przystąpiło do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt ten jest zgodny z podstawą programową oraz obecnymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

W trakcie trwania projektu, uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • kultury rozumianej jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura),
 • kultury lokalnej i narodowej,
 • kultury społecznej (szacunek, empatia, pomoc innym, tolerancja),
 • kultury słowa, szczególnie w Internecie,
 • ekokultury,
 • kultury innych narodów.

 

Cele projektu:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Poniżej prezentujemy logo i  plakat informujący o przystąpieniu  do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Z kulturą mi do twarzy”.

Koordynator: Ewelina Kozłowska